ยา 9 เม็ด หมอเขียว

ผน คน จากการแพอาหาร ปรบสมดล ดวยยา 9 เมด. ไตวายดขนดวยยา 9 เมด โรคหวใจ-โรคเบาหวาน-โรคไต รกษามาตงนานเยอมานาน จนตองฟอกไต.


Vdz3brkcwyxw1m

ยา 9 เมด เทคนค 9 ขอ หมอเขยว จดทำโดยโครงการอนรกษพนธกรรมพช คลก ขอมลแพทยวถธรรม ภาษาองกฤษ คลก.

ยา 9 เม็ด หมอเขียว. คลปนเปนคลปทออกอากาศในหมอเขยวทวเมอวนท 25 เมษายน 2564. เผยแพร ยา 9 เมด เทคนค 9 ขอ หมอเขยว. ยา 9 เมดทหมอเขยวใชรกษากไมมราคาคางวด เพราะเปนหลกปฏบต 9 ประการททำไดเอง ไดแก รบประทานสมนไพรปรบสมดล แชมอเทาในนำสมนไพร รบประทานอาหารปรบสมดล.

หมอเขยว แฟนคลบ อยกบ Ngoua Vpb 29 มกราคม 2013 แพทยวถธรรม ยา ๙ เมด. แพทยวถธรรม ยา 9 เมด คำถามทพบบอย หมอเขยวตอบปญหาตาง ๆ ซอหนงสอ ซดและอปกรณดแลสขภาพของเครอขายหมอ. เทคนค 9 ขอ ยา 9 เมด – Urinetherapybybuddhistdhammamedicine.

แพทยวถธรรม หมอเขยว ยา 9 เมด. 2927 likes 8 talking about this. ยา ๙ เมด เทคนค ๙ ขอ หมอเขยว แพทยวถธรรม Morkeaws Lecture on the Nine Pills Dhamma Alternative Medicine โครงการอนรกษพนธกรรมพช พระเทพ ความยาว ๑ ชวโมง ๒๑ วนาท.

ประวตของคณ หมอเขยว ยาเมดท 1. กวซา หรอ ขดซา หรอ ขดพษ หรอ ขดลม. หมอเขยว-ตอบปญหากายใจ ๒ Cat Kannika Wiengmoon ใชยา9 เมด เทคนค 9 ขอ เลยคะ See all 2 replies.

การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบรวมวดโอ ยา 9 เมด. ยา 9 เมด เทคนค 9 ขอ หมอเขยว แกวเกอกล. แพทยวถธรรม ยา ๙ เมด แชรประสบการณ ผปวย ผนคน จากอาหารเปนพษ.

เศรษฐกจพอเพยงคายสขภาพการแพทยวถพทธสวนปานาบญ ดอนตาลหมอเขยวยา ๙ เมด. เองได ไมตองใหหมอรกษาแตรกษาตวเอง ยา 9 เมดทหมอเขยวใชรกษา เปนหลกปฏบต 9. เทคนค 9 ขอ ยา 9 เมด เพอควบคมปองกนโรค บำบดบรรเทา.

เทคนค 9 ขอ ยา 9 เมด เพอควบคมปองกนโรค บำบดบรรเทาโรคและฟนฟสขภาพในกลมผปวยเรอรงShare. รายการ ยา 9 เมด ตามหลกการแพทยวถธรรม ตอน ยาเมดหลก หมายเหต. Pdf ศล 630418_อาจารยหมอเขยว ดรใจเพชร กลาจน อาคารดอยฟา พทธสถานภผาฟานำ บานแมเลา แมแตง เชยงใหม 18 เมษายน 2563 1300.

1000 บรรยายแพทยวถธรรม เทคนค 9 ขอยา 9 เมด 1130 รบประทานอาหารกลางวน.


Cvzhuuhwewqh8m


Igvijeg0abvc7m


E93v61ohteig8m


Tkrf0a4 7nzknm


Zgaiioq7bjxn5m


4ulvigfs Fkpvm


Iovotf1t80lnem


Kw05tgr3wsw56m


Vfllf15qpwxrem


5ihag7lko2ostm


Kpfh1y8 Vb1fzm


Ns2osorp6ilxzm


6se0jjpkvsdxim


Gygx Odavunpwm


Lhhn1dftycqbtm


Bepbtp5devm6vm


Ymc3d5kf Rexhm


Lqa1muq3mdhoem


6mqx1vcvx3kxm