ยางอินเดีย

ยางอนเดย มทรงพมแผกวาง ลำตนเปลอกตนสนำตาลเขม ทกสวนมนำยางสขาว ใบเดยวเรยงสลบ รปรหรอรปไขกลบ กวาง 4 75 เซนตเมตร. ยางอนเดยเปนไมประดบทรจกในเมองไทยมานานแลว เปนพรรณไมขนาดใหญ ถาปลกกลางแจงจะสงไมมากนก ถงแมจะเปนไม.


ยางอ นเด ยด างชมพ Rubber Plant Plants Planters Planter Pots

ตนยางอนเดยทนำมาขายในตลาดตนไมสวนหนงมาจากการปกชำกง ซงยงไมเกดรากทแขงแรงพอ เมอมนปวยกจะออนแอกวาตนทเพาะดวย.

ยางอินเดีย. ยางอนเดย หรอ ตนยางลบ Rubber plant จดเปนไมประดบตนหรอประดบใบ มลกษณะเดนทใบมสเขยวเขม ขนาดใหญ หรอ บางชนดมลายสขาวประสวยงาม ใบ. ยางอนเดย Rubber Plant. ยางอนเดยเปนพรรณไมทโตเรว ปลกเลยงงาย ขยายพนธดวยการตอนกง หรอปกชำกง.

ตนไมทแนะนำสำหรบตกแตงหองทมอากาศแหงและรอนเปนพเศษ กคอ ยางอนเดย Rubber Tree สายปานดวงใจ Rosary Vine และโฮยา Hoya Carnosa เนองจากพชเหลาน. Rubber Plant – ยางอนเดยราคาถก. ลกษณะทางพฤกษศาสตร ยางอนเดย หรอตนยางลบ Rubber Plant จดเปนไมใบประดบทมความโดดเดนดวยคณสมบตของนำยางสขาวขนอยภายในลำตน จง.

ไมประดบชอยางอนเดยทมกระแสการใชไมชนดนจดตกแตงสถานททงภายในและนอกอาคาร ทกรปแบบไมวาจะเปนการปลกลงกระถางหรอปลก. 419 likes 14 talking about this. ยางอนเดยเปนไมประดบทรจกในเมองไทยมานานแลว เปนพรรณไมขนาดใหญ ถาปลกกลางแจงจะสงไมมากนก.

ยางอนเดยเปนพชทเลยงดคอนขางงาย ปลกไดทงในอาคารทมแสงแดดสองเขามารำไร แตไมควรวางยางอนเดยในททมแสงแดดสองมา. ยางอนเดย มทรงพมแผกวาง ลำตนเปลอกตนสนำตาลเขม ทกสวนมนำยางสขาว ใบเดยวเรยงสลบ รปรหรอรปไขกลบ กวาง 4 75 เซนตเมตร. ยางอนเดยใบดำ คดใบสวย AAA ตนแขงแรง พมสวยงามในการะถางสเทาอยางด ขนาดกระถาง 45 นวกบความสง25-35 cmวดจากพน.

ตนยางอนเดยเปนตนไมทกำลงเปนทนยม ทำใหตอนนหาซอไดงายมาก มใหสงออนไลนเชน Shopee Lazada และสามารถหาซอไดจากตลาดขายตนไม. 1ยางอนเดยกเหมอนกบตนไมยนตนหรอตนไมพมชนดอนๆ ทเวลาไปเลอกซอตองคำนงวาขนาดของตนเหมาะสมกบตำแหนงทจะนำไปวางประดบ. สมาชกใหมของบาน ตนยางอนเดย สวยและมประโยชน เมออาทตยกอนเราแวะไปรานตนไมมากนจะ วาแลวกไปสะดดตาเขากบตนยางอนเดย.

หากใครยงไมรวาจะเรมตนปลกตนยางอนเดยยงไงด ดแลรดนำยงไง หาซอไหน หรอวางไวจดไหนดใหดคล CondoNewb รวบรวม. ไมทนรม ยางอนเดย เปนทนยมกนมากในเวลาน เปน ไมยนตนทมถนกำเนดทอนเดยและมาเลเซย เปนไมยนตนขนาดใหญ แตกกงแผกวาง. ยางอนเดย ตนไมสดชค ใครทอย บานเหงา ๆ ไมมอะไรทำ ออกไปหา ซอตนไม มาตกแตงบานกนดกวาครบ วนนสวน หลงบาน LivingPop จะมา แนะนำ.

ตนยางอนเดยเลยงมาไดสองเดอนแลวคะ ปกตปลกในราน คอนขางรมมแดดบางรำไร รดนำอาทตยละครง – 2 ครงแลวแตหนาดน ชวงทผานมา.


ยางอ นเด ย ไม ฟอกอากาศอ กชน ดท เหมาะก บการนำมาตกแต งบ าน สำหร บคนท อยากให ด เร ยบแต ย งเท และด แลไม ยากอ กด วย สนใจท กมาได เลยน า จ ดสวน ตกแต งห อง ต นไม


ต นยางอ นเด ย จ ดสวน สวย


ต นยางอ นเด ย จ ดสวน สวย


ต นยางอ นเด ย ต นไม ในบ าน ต นไม


ป กพ นในบอร ด Houseplants Wicker ตะกร าสานใส ต นไม


ต นยางอ นเด ย จ ดสวน สวย


ยางอ นเด ย อ นสตราแกรม


ยางอ นเด ย ด างชมพ จ ดสวน สวย


ยางอ นเด ย ด างขาว


ยางอ นเด ย ชมพ จ ดสวน สวย


ต นยางอ นเด ย จ ดสวน สวย


ต นยางอ นเด ย จ ดสวน สวย


ยางอ นเด ย ด างชมพ จ ดสวน สวย


ยางอ นเด ยใบดำ Leaf Me Plants Delivery 300 Bath


ยางอ นเด ย


ยางอ นเด ย Rubber Plant Indoor Tree Plants Indoor Plants Indoor Tree


ยางอ นเด ย ด างสามส Ficus Elastica Ruby 690 Sold ราคารวมกระถางสานครอบและค าส งems ต นส ง 60 ซมอย ในกระถางพลาสต ก 8 น ว


ใครอยากได ยางอ นเด ย ยางอ นเด ยต นไม ด ดซ บสารพ ษในอาคาร ไม ย นต นท ม ใบเข ยวตลอดป ร ปทรงโค งร ใบหนาและม ความม นวา ไม ย นต น ต นไม ในบ าน ไอเด ยแต งสวน


ยางอ นเด ยแดง นำความเฉดของใบมาให ชมก นค ะ แต ต นน ขายไปแล วจ า ต นไม บ านต นไม