ยาหยอดตา Chloramphenicol

Topical anesthetics ใชหยอดตา เชน cocaine 05-1 เดยวนไมนยมใช tetracaine Pontocaine 05 Proparacaine Ophthaine Ophthetic 05 ประโยชนของยาชนดน คอ. ยานำเชอม ขนาดความแรง 125 มลลกรม5 มลลลตร 1 ชอนชา ยาหยอดตา ขนาดความแรง 05.


แสงท แยงตาหร อจะส สายท แยงใจ โอ ย แสบตาจ งเลย ใช ยาหยอดตาคลอแรมเฟน คอล หร อ Chloramphenicol Eye Drop ม สรรพค ณใช ร กษาการอ กเสบและการต ดเช อแบคท เร ยของ

Chloramphenicol เปนยาปฏชวนะในวงกวางทสามารถฆาเชอแบคทเรยหลายชนด ยานอาจใชรบประทานเพอควบคมการตดเชอทวรางกาย แตรปแบบทพบบอยทสดใน.

ยาหยอดตา chloramphenicol. แบงเปน 2 ชนด คอ. Antibiotics ชอเคม ชนด ชอการค า ขนาดทใช หมายเหต Chloramphenical drop ChlorOph q 2-3 hrs Irritation น อย นยมใช รกษา 05 Silmycetin qid bacterial infection ทไม Tifo conjunctivitis หรอ. ยาขผงปายตา ขนาดความแรง 1.

ยาปฏชวนะทนยมนำมาผสมในยาหยอดห คอ คลอแรมเฟนคอล นโอมนซน โพลมกซน บและฟรามยซตน ยาหยอดหบางชนดจะผสมสเตยรอยดรวมดวย บางชนดจะมยาปฏชวนะรวมกนหลายชนด ยา. องคประกอบทใชงานของยาเสพตดคอ chloramphenicol ซงม 25 มก. หลงหยอดตาหรอปายตาแลว ผปวยคอยๆหลบตาไวประมาณ 1นาท สามารถใชสำล หรอไมพนสำลเชดยาสวนทเกนออกได.

Chloramphenicol หรอ 22-dichlor-N-aRbR -b-hydroxy-a-hydroxymethyl-4-nitrophenethylacetamide เปน ยาปฏชวนะ antibiotic ไดจาก แบคทเรย ชอ สเตรปโตมยซส เวเนซเอล Streptomyces venezuelae และปจจบนไดจากการสงเคราะห คลอแรม. อาจใชในระบบทางเดนหายใจ โดยทวไปแลว drug of choices ในการรกษาโรคระบบนคอ Tetracycline Ampicillin Amoxycillin หรอ Tylosin แตจะใช Chloramphenicol เฉพาะในสตวทใชยาเหลานมาแลวไมไดผล 4. ชอยาทวไป Chloramphenicol Eye Ointment ชอการคา ผผลต – รปแบบ ความแรง ใน 100 กรม ประกอบดวยตวยา Chloramphenicol 1 กรม Eye ointment กลมยา Ophthalmic Ointment.

สเตยรอยด หรอยาหยอดตาไซโคลสปอรน วตถประสงค 1. OOpphhtthhaallmmiicc MMeeddiiccaattiioonn GGuuiiddeelliinnee PPPP 1. 05 Chloramphenicol eyedrops 12.

Chloramphenicol คลอแรมเฟนคอล คอ ยาในกลมยาปฏชวนะซงใชรกษาการตดเชอแบคทเรยทคอนขางรนแรง โดยยานจะเขาไปทำลายโปรตนทสำคญของเชอแบคทเรย และหยดการเจรญเตบโต. ยาหยอดตาทเปดใชแลวบางชนดตองเกบในตเยน ซงกำหนดวาตเยนตองอณหภมระหวาง 2-8 องศาเซลเซยส เชน Chloramphenicol eyedrops. 41 ยาปฏชวนะ เชน ยาขผงคลอแรมเฟนคอล Chloramphenicol ปายตากอนนอน ยาหยอดตาเมโทรนดาโซล Metronidazole ยาหยอดตาอะซโทรมยซน Azithromycin และยาหยอดตากลมควโน.

1 Chloramphenicol eardrops 13ยาหยอดตาและยาหยอดหทเปดใชแลว. ทงน กอนการใชยาหยอดตา ควรจะอานฉลากและเอกสารกำกบ. พวกท 5 Local anesthetics.

ยาแคปซล ขนาดความแรง 250 และ 500 มลลกรมแคปซล. Cyclopentolate drop 1 Cyclogyl หยอด 2 หยด ใชส าหรบขยายมานตา และเพอให กลามเนอของตาหยดท างาน เพอใชใน หางกน 5 นาท การตรวจวดสายตา. ผปวยทไดรบยาหยอดตา ทตองเกบในตเยนจากแพทยเชน Latanoprost Chloramphenicol Cefazolin Ceftazidime Vancomycin และ Amphotericin B.

รกษาโดยการใชยาปฏชวนะทใชภายนอก เชน ยาหยอดตา ยาปายตา โดยความถของการใชขนอยกบความรนแรงของอาการและเชอ เชน Chloramphenicol Neomycin Tobramycin Polymyxin B เปนตน.


ท เธอเห นแค ฝ นม นเข าตา ฉ นไม ได ร องไห ท เห นตาแดงๆ เพราะม นอ กเสบจากการต ดเช อแบคท เร ยต างหาก ก เป นซะอย างน เลยต องใช ยาหยอดตาท ม ต วยา C


ตาก งย ง ใช Chloramphenicol Eye Drop ยาหยอดตาคลอแรมเฟน คอล ใช ร กษาการอ กเสบและการต ดเช อแบคท เร ยของตา เช น ตาแดงจากต ดเช อแบคท เร ย เย อตาอ กเสบ และบาดแผ