ยาขยายหลอดลมผู้ใหญ่

ในบรรดายาขยายหลอดลมในรปแบบละอองซงชวยลดความถในการไอตอนในโรคหลอดลมอกเสบภมแพและโรคหอบหดหลอดลมมการใชวธการเชน salbutamol terbutaline fenoterol. ยาขบเสมหะ Glyceryl guaiacoate หรอ Guaifenesin ขอบงชในการใชยา.


Brochure Design ภ ม แพ ในเด ก ส ขภาพ

– ยาขยายหลอดลมชนดออกฤทธยาวLong acting β 2- agonist มทงในรปยากน และยาพน แตนยมใชในรปยาพนมากกวา โดยใชรวมกบยาปองกนชนดสเตยรอยด.

ยาขยายหลอดลมผู้ใหญ่. หนงในโรคทพบบอยทสดในเดกและผใหญคอหลอดลมอกเสบ อาการของมนเปนทรจกกนทกคน สงสำคญคออาการไอ ดวยโรคนจะพบในผปวย. คณอาจจำเปนตองใช nebulizer หรอ เครองพนยาขยายหลอดลม เครองพนยาหอบหด ซงจะสามารถ ใชไดทงเดกและผใหญ เปนเครองทตองเสยบ. เครองพนละอองยาขยายหลอดลม ih26 สำหรบพน.

ตอยาขยายหลอดลม10 reversible airway obstruction ทใชแพรหลายในเวชปฏบต คอการทดสอบ สมรรถภาพปอดดวยวธสไปโรเมตรย spirometric testing และการวดคา peak expiratory flow rate. Daily Expert – สาระปนยารไว ใชถกวธ กบ Salbutamol ยาขยายหลอดลมภญวรพรรณ คำอย. Omron รน NE-C101 เปนเครองพนยาแกหอบหดทชวยขยายหลอดลม มขนาดตวเครอง กวาง x ยาว x สง 145 x 182 x 124 ซม.

จำหนายเครองพนละอองยาสำหรบผปวยระบบทางเดนหายใจและเครองผลตออกซเจน สนคารบประกน 1 ป บรการใหคำปรกษาพรอมแนะนำวธการใช. – ยาขยายหลอดลมชนดออกฤทธยาวLong acting 2- agonist มทงในรปยากน และยาพน แตนยมใชในรปยาพนมากกวา โดยใชรวมกบยาปองกนชนดสเตยรอยด. การรกษาโรคปอดเรอรงทสำคญทสดอยางหนงคอ การใชยาเพอขยายหลอดลม ซงมทงยาชนด.

เทคนคในการเลอกซอ เครองพนละอองยา สำหรบขยายหลอดลม. พนละอองยา 2 ขนาด สามารถใชไดทงเดกและผใหญ ตวเครองจะทำหนาท. ยาขยายหลอดลม Bronchodilators คอยาทชวยใหหายใจไดงายขน โดยการเพมการคลายตวของกลามเนอหลอดลมทำใหหลอดลมขยายตวกวางขน ซงสวนมากยาจะ.

ควรพกยาฉกเฉนชนดอน ๆ ตดตวดวย เชน ยาพนขยายหลอดลม. เดกอาย 12 ปขนไป และผใหญ รบประทานครงละ 1 เมด หรอ 2 ชอนชา วนละ 3 ยาแกไอ Salmol 60ml ยานำหอบหด ขยายหลอดลม. ผใหญ ยารบประทานปรมาณ 300-1000 มลลกรม โดยแบงเปนใหยาทก ๆ 6.

บรรเทาอาการไอชวคราวทเกดจากการตดเชอระบบทางเดนหายใจเชน ไซนสอกเสบอกเสบ หลอดลม. มาเปนคนแรกทวจารณ อปกรณพนยา AEROSOL CHAMBER ผใหญ 175 ml ยกเลกการตอบ You must be logged in to post a review.


Brochure Design ภ ม แพ ในเด ก ส ขภาพ