หน้า บ้าน ควร หัน ทิศ ไหน

หน้า บ้าน ควร หัน ทิศ ไหน

หน้า บ้าน ควร หัน ทิศ ไหน

ทงนแนนอนวาคงเปนไปไมไดเลย หากจะใหบานทงประเทศ หนไปในทศทางเดยวกน สำหรบบางบานอาจจำเปนตองหนทางทศตะวนตกหรอทศใต ไมตองเปนกงวลไปนะครบ ฮวงจย. ทศตะวนตกเฉยงเหนอนเปนอกทศทไมแนะนำใหหนหนาพระ เพราะจะทำใหตองเจอกบอปสรรค ตองเหนอยมาก โดยทไมมคนชวยเหลอ ฉะนนถาหนไปทางทศนเราจะตองใชความอด.

หน้า บ้าน ควร หัน ทิศ ไหน
สวนผ กก นได เล ก ๆ หน าบ าน Facade House House Designs Exterior Space Architecture

หลก Vastu ระบวา ถาหากหนาบานหนไปทางทศตะวนตก จะชวยใหสมาชกในบานซงเปนเยาวชน หรอหนมสาวนนประสบความสำเรจ รงเรองในชวต อยดมสข แตในขณะเดยวกนกม.

หน้า บ้าน ควร หัน ทิศ ไหน. ความเชอของคนไทยและคนจนกบการหนทศของบาน Terrabkk ฮวงจยบานตามความเชอของคนจน. อาจารยสมเจตน แสงคำ ณ เวยงกำพสนใจใชบรการ ตดตอคณ. ตามหลก ฮวงจย ของจน ฮวง คอ ลม จย คอ นำ การหนหนาบานไปทาง ทศใต จงเปนทศด.

หนาบานหนทศไหนด นอกจากจะตองดสภาพแวดลอม และทำเลแลว ทศของลม และแสงแดดกเปนสงสำคญทจะเลอกหนาบานวาควรจะหนไปทางทศไหนด วนนซคอนโฮม. โฮมม สรปใหแบบนวา ทศตะวนตก ไมด และทศใต ถอเปนทศทด สวน ทศเหนอ และทศตะวนออก กยงเปนทศทหนหวนอนไปทางนนได แตทงหมดทกลาวมา ยำวาเราไมได. สมมตคำตอบคอทศเหนอ แสดงวาทดนทหนทางทศตะวนออก ตกและใต ขายไมออกกนทงประเทศเลย และคงดแปลกตาไมนอย หากทกบานจะหนไปทางทศเหนอกนทกหลง.

หากเลอกหนาบานหนทศเหนอแลวละก รบรองไดเลยวาคณจะโดนแดดนอยมาก ไมไดโดนแสงแดดโดยตรง และยงเปนทศทางลม มลมพดผานเยนสบายตลอดทงป ขอจดของหนาบานทศ. ตามหลก ฮวงจย ของจนนน ฮวง หมายถง ลม จย หมายถง นำ การหนหนาบานไปทาง ทศใต จงเปนทศดทสด เนองจากเปนทศทกระแสลมจะสามารถ. บานทหนหนาไปทางทศตะวนออก ประตหนาบานตองอยฝงซาย จะทำใหอยเยนเปนสข สวนหองนอนตองอยหลงบาน และหองครวตองอยหลงบานฝงขวา ทศตะวนตก.

ฮวงจยทศบาน หนหนาบานไปทางไหนด VZMART – YouTube. ฮวงจยบาน หนหนาบาน ประตบาน ไปทางทศไหนด ตามหลกฮวงจยของคนไทย ควรหนหนาบานไปทางทศเหนอ หรอทศตะวนออก เพอลดความรอนภายในบาน. บานทหนหนาไปทางทศตะวนออก เปนทศทพระอาทตยขนกจะถกแสงแดดสองในชวงเชา เหมาะสำหรบคนชอบตนเชา หรอออกกำลงกาย พอแดดชวงเชาแยงตากจะทำใหตนงาย เปน.

ควรอยทางทศตะวนออกเฉยงใต พนทสเขยวหนาบานจะชวยใหลมทพดผานเขาไปในบานเปนลมเยนและสดชน ชวยกรองแสงสะทอนใหดนวลตา ไมแขงกระดางเหมอนสองผาน. หากหนาบานหนไปทางทศใต จะตรงขามกบทศเหนอโดยสนเชง ทำใหหนาบานไดรบแสงแดดตลอดป แนะนำใหปลกตนไมยนตนหรอไมผลทใหความรมรนนะคะ. อกหนงทศทดตามหลกฮวงจย จะเปนชวงเดยวกบการทตนไมเรมผลใบสวยงาม เพอรบแสงแดดยามเชามาสงเคราะหแสง เหมาะสำหรบคนทชอบ.

ตามทฤษฎของฮวงจยของการตกแตงทพก อาศย ไดกำหนดทศของโถสขภณฑ หรอโถสวมวาไมควรหนหนาไปทางเดยวกบทศหนาบาน สมมตวาเปนอาคารแบบหองชดหรอคอนโดกใหใช.


Pantip Com R9471112 หน าบ านห นไปทางท ศตะว นตก ตกแต ง จ ดสวน จ ดสวน ลานหน าบ าน


บ านท ห นไปท ศเหน อ ม ตำแหน งองศาท ด ตามภาพค บ Www Huangjuiwell Com Map Pie Chart Chart


บ านหล งเล ก หน าแคบ ห นหน าทางท ศตะว นตก บ านไอเด ย เว บไซต เพ อบ านค ณ Narrow House Plans Narrow Lot House Plans Narrow House


การต งต นไม รห ส 1 ห ามปล กต นไม ไม เถาว ทางท ศตะว นตกจะเก ดเหต ร าย และ บ านห นท ศตะว นตก ย งเก ดโทษร าย รห ส 2 ห ามปล กต นไม ไม เถาว ฮวงจ ย บ าน ฟร


บ านท ม ประต หน าและประต หล งตรงก น ม กต องใช จ ายเง นอย างไม คาดค ดมาก อน จาก Www Huangjuiwell Com ฮวงจ ย ฟร บ าน


บ านหล งเล ก หน าแคบ ห นหน าทางท ศตะว นตก บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ Facade House Architecture House Architecture


ร ว วสร างบ านไม หล งน อยสไตล ว นเทจ สวยครบงบไม บานปลาย สระน ำ ห องน งเล น ห องซ กล าง


ทาวน เฮาส ท าร อน ไม หว นแม ห นหน าท ศตะว นตก แบบบ านโมเด ร น ออกแบบบ าน บ านในฝ น


บ านหล งเล ก หน าแคบ ห นหน าทางท ศตะว นตก บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ House Interior Architecture Home


ทาวน เฮาส ท าร อน ไม หว นแม ห นหน าท ศตะว นตก บ านไอเด ย เว บไซต เพ อ บ านค ณ สถาป ตยกรรมบ าน บ าน แต งบ าน


บ านหล งเล ก หน าแคบ ห นหน าทางท ศตะว นตก บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ บ านหล งเล ก ตกแต งบ าน การออกแบบบ านหล งเล ก


ป กพ นในบอร ด Home In My Dream


Pin On Baan


Http Www Huangjuiwell Com Index Aspx Pid A21f2b22 F4b4 413d Ad06 967400ec94a8 องศาท ด สำหร บบ านห นท ศเหน อ ใต ตะว นออก ตะว นตก ฮวงจ ย


ทาวน เฮาส ท าร อน ไม หว นแม ห นหน าท ศตะว นตก บ านไอเด ย เว บไซต เพ อ บ านค ณ Architecture Graphics Architecture Presentation Architecture


บ านห นท ศใต และองศาท เร ยกว า ทร พย สมบ ต


ทาวน เฮาส ท าร อน ไม หว นแม ห นหน าท ศตะว นตก บ านไอเด ย เว บไซต เพ อ บ านค ณ Architecture House Design Facade Design


บ านห นท ศตะว นตก คลายร อนด วยระเบ ยงกว าง บ านไอเด ย เว บไซต เพ อบ านค ณ บ าน


บ านพ นป นข ดม น Concrete Houses Concrete Architecture Facade House