บ้าน 1 ล้าน ต้น ๆ

บ้าน 1 ล้าน ต้น ๆ

บ้าน 1 ล้าน ต้น ๆ

แบบบาน ชนเดยวโทนสขาวตดเทา งบ 800000 บาท. วนท 922019 ตำบลบอวน อำเภอศรราชา จงหวดชลบร 20110.

บ้าน 1 ล้าน ต้น ๆ
แบบบ านป น สร างบ านป น ส ขาว เพ มความกว างด วยส ส น ส ขาว โทนส สว าง ความสว างของส ทำให พ นท เล กๆ ด หลอกตา กว างได บ านสไตล ร วมสม ย สร างบ าน ออกแบบบ าน

เพฟ บานโพธ ฉะเชงเทรา บานเดยว หลงใหญ ฟงชนจดเตม ราคาเรมตนท 3 ลานปลายๆ ไปจนถง 7 ลาน คณภาพจดเตมโดยผ.

บ้าน 1 ล้าน ต้น ๆ. 3 หองนอน 2 หองนำ งบประมาณ 15 ลานบาท. บานหนากวาง 131 เมตร ลก 118 เมตร ขนาดทดน กวาง 171 เมตร ลก 158 เมตร พนทใชสอยรวม 140 ตรม. ดบานทกประเภท บานเดยว บานแฝด ทาวนเฮาส ทาวนโฮม Townhouse Townhome โฮม.

บาน ชลบร ราคา 1 – 2 ลานบาท เรยงตามราคานอยทสด หนาละ 10 โครงการ หนาท 1 จำนวน 109 รายการ. แบบบานชนเดยวราคาลานตนๆ ถง หนงลานหาแสนบาท ตวอยางสวยๆทไดสรางจรงและสงมอบใหลกคาแลว เปนภาพตวอยางของผรบเหมา Modern Tage. แบบบานชนครง ราคา 15 ถง 25 ลานบาท แบบบานชนครง 3 หองนอน 2 หองนำ 1 หองโถงใหญดวยงบประมาณ 2 ลานตนๆ.

เขตหวยขวาง โซนรชดาภเษก-หวยขวาง กรงเทพฯตอนบน เรมตน 6250000 บาท. บานเดยวใกลทางดวน รองรบทกการอยอาศย เรมตนท 559 ลานบาท. ขายบาน ทาวนโฮม ออฟฟต สรางใหม3ชน ใกลMRT โทร085-3535-888 086-4099920 LINE CPG888.

บานสวยงบลานตนๆ สไตลโมเดรน 3 หองนอน งบกอสราง 12 ลานบาท ดไอเดยบาน. รววสรางบานเดยวในฝน บานชนเดยว ราคา 1 5 ลานบาท ทเจาของบานบอกวาทำไมยาก แคมความพยายาม ใครอยากมบานเหมอนเธอ ตามไปชมการสรางบานเดยวชนเดยวของเธอกนเลยคะ. บานราคา ไมเกน 1 ลานบาท เรยงตามขอมลลาสด หนาละ 10 โครงการ เชคราคาคอม.

โครงการ ทรพยมณ 999 เฟส 5 แมนำค ซ1 ปลวกแดง ระยอง บานแฝดและทาวนโฮม เรม 1 ลานตนๆ ซอบานแถมทอง 1 บาท. รวม โครงการ บานจดสรร ราคาลานตนๆ โคราช 3 ป ทผานมา คอนโด ทาวนโฮม นครราชสมา โคราช บานเดยว-บานแฝด อาคารพาณชย. แบบบานนารก งบประมาณกอสราง 1 ลานบาทตนๆ.

แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ ราคาไมเกน 1 ลานบาท. Google Map ดรปแผนท. รวมบานสวย บานหร เมองเชยงใหม มสงอำนวยความสะดวกครบ ราคาเรมตนเพยง 8 แสนบาท ถง 5 ลานตนๆ ใครอยากมบานพกตากอากาศสกหลง ไมควรพลาด เราไดรวบรวมมาใหแลว.

แบบบานสไตลลอฟท 1 หองนอนใหญ 1 หองนำ ราคาลาน ตน ๆ. มองหาบานเดยวมอสอง Home88 ชวยได บานมอสองราคาถก เรมตนเพยงลานตน ๆ. แบบบานราคาไมเกน 1 ลานบาท แบบแปลนบานสำเรจรป ไลนไอด HOMEPLAN2U โทร0917536326.

แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน ลกษณะบานแบบเพงหมาแหงนไลระดบหลายชน ตว. มระเบยงหนาบาน และขางๆบานไวเปนมมพกผอน ผนงกรไมทาสเทาออนๆ. 10 แบบบาน ชนเดยว ราคาไมเกน 1 ลานบาท.


แบบบ านช นเด ยว สไตล ทรอป คอล ขนาด 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบประมาณ 1 ล านต นๆ บ านถ กด แบบบ านช นเด ยว บ าน สไตล


แบบบ านช นเด ยวยกพ นส ง ออกแบบแนวร วมสม ยเหมาะก บเม องไทย ในงบล านเด ยว Naibann Com แบบบ านช นเด ยว ภายนอกบ าน ฟาร มเฮาส สม ยใหม


Pin On Home Building Design


ร ว วคอนโด บ าน แบบบ าน สร างบ านช นเด ยว งบ 1 ล าน และสระน ำเล กๆ หน า บ าน ภายนอกบ าน บ าน ส บ านภายนอก


บ านช นเด ยว 3 ห องนอน 2 ห องน ำ ราคาไม เก น 1 ล าน บ านในฝ น บ าน แบบ บ านช นเด ยว


แบบบ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น หล งคาทรงแหงนไล ระด บ ต วบ านยกพ นส งประมาณ 70 ซม หน าบ านม ระเบ ยงแนวยาวตามต วบ านแ สถาป ตยกรรมสม ยใหม ผ งบ าน บ านสไตล ค นทร


แบบบ านโมเด ร นสวยๆ ขนาด 4 ห องนอน งบก อสร างล านต นๆ Doidea ด ไอเด ยบ าน แบบบ านภายนอก ผ งบ าน แปลนบ านขนาดเล ก


บ านช นเด ยว แนวร วมสม ย ขนาด 3 ห องนอน สำหร บครอบคร วใหญ งบ 1 1 ล าน ร ปแบบบ าน บ านใหม ห องนอน


The House Consists Of 2 Bedrooms 1 Bathroom Size 57 Sq M With A Budget Of 540 000 Baht Myhomemyzone Com House Design House My House Plans


ป กพ นโดย Doung D ใน Ideas For The House ส บ านภายนอก บ าน ผ งบ าน


แบบบ านงบน อย ไม เก น 1 ล านบาท บ าน ภายนอกบ าน บ านในฝ น


แบบบ านโมเด ร นช นเด ยวงบไม เก นล าน Md20 แบบบ านโมเด ร น แปลนบ าน แบบก อสร างสไตล โมเด ร น แบบบ านโมเด ร น ร ปแบบบ าน บ านโมเด ร น


บ านสวยงบล านต นๆ สไตล โมเด ร น 3 ห องนอน งบก อสร าง 1 2 ล านบาท บ านในฝ น กระท อมชนบท แปลนบ าน


สร างบ านช นเด ยว 3 ห องนอน งบก อสร าง 1 ล านต นๆ บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ บ านในฝ น บ าน ร ปแบบบ าน


บ านช นเด ยว 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบล านต น 1 3 ล าน ภายนอกบ าน ส บ านภายนอก แบบบ านภายนอก


แบบบ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น ล กษณะบ านออกแบบหล งคาทรงแหงนเล นระด บ ต วบ านยกพ นส ง ม ทางลาดข นบ านสำหร บผ ส งอาย ด วย ฟ งก ช ผ งบ าน แปลนบ าน บ าน โมเด ร น


แบบบ านช นเด ยว สไตล ทรอป คอล ขนาด 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบประมาณ 1 ล านต นๆ บ านถ กด ภายนอกบ าน แบบบ านช นเด ยว ออกแบบบ าน


บ านช นเด ยวสไตล ร วมสม ยหล งคาทรงป นหยา ขนาด 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบก อสร าง 1 1 ล านบาท Youtube ห องนอน ขนาด ห องน ำ


Comfort On A Budget Modern Bungalow House Plan With Two Bedrooms Ulric Home Modern Bungalow House Plans Bungalow House Design Kerala House Design