ขาย บ้าน ตากสิน

ขาย บ้าน ตากสิน

ขาย บ้าน ตากสิน

บานกลางเมองสาทรตากสน ราคาจาก 3490000. Leaflet OpenStreetMap contributors.

ขาย บ้าน ตากสิน
แบบบ านทรงป นหยา ฝ นเป นจร ง สไตล โมเด ร น ในงบล านต นๆ เท าน น ร ปแบบ บ าน ห องนอน

สาทร อสงหารมทรพยสำหรบขาย ในราคาทดทสด เราม 371 อสงหารมทรพยสำหรบขาย สำหรบ.

ขาย บ้าน ตากสิน. We would like to show you a description here but the site wont allow us. สมเดจพระเจาตากสน 15 แขวง สำเหร เขต ธนบร กทม. ขายบานทาวนโฮม3ชน หมบานกลางเมองสาธร-ตากสน2 อยใจกลางเมองสาธร สลม ใกลสถานรถไฟฟาวฒากาศ – พกด httpsgooglmapsxENQLP5eyqiQoH7S9 บานเลขท 99223 ซอย 9 เนอท 20 ตารางวา 3.

16 صفوف 15 ทาวนเฮาสสำหรบขายในบานกลางเมอง สาทร-ตากสน 2วางพรอมขาย เรมตน 5600000 ถง. ขายเพยง 119 ลานบาท. ขายคอนโดบานสาทรเจาพระยา ใกล bts สะพานตากสน 2 หองนอน 2 หองนำ ขนาด 140 ตรม.

เราคอ ตวแทนขายบานมอสอง รบจดการเรอง ซอบาน รบฝากขายบานมอสอง ฝงธนบร ตงแตป 2537 ยดมนเรองความซอสตย ตรงไปตรงมา. บานกลางเมองสาทรตากสน 2 ราคาจาก 3490000. ประกาศขายทาวนเฮาส บานกลางเมอง สาทร-ตากสน 2 3 หองนอน 3 หองนำ ขนาดพนท 16700 ตารางเมตร ใกล bts วฒากาศ ขายทาวนเฮาสเลขท 5780279 พรอมขอมล.

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest Linkedin อเมล. รวมประกาศขายบาน บานกลางเมองสาทร ตากสน1 ราชพฤกษ มรวมกวา 90 รายการ ทงหมดเปนประกาศทเจาของขาย-เชาเอง คนหางาย ขอมลครบ และสามารถ. สาทร อสงหารมทรพยสำหรบขาย ในราคาทดทสด เราม 521 อสงหารมทรพยสำหรบขาย สำหรบ.

ขาย ราคา 2-5 ลานบาท. บานกลางเมอง เออรบาเนยน สาทร – ตากสน เรมตน 429 ลานบาท ตรม. ขายกจการ รานคาเฟ ใกลเอเชยทค เปดรานไดทนท.

หองพก เชาระยะสนได ไมมคาประกน ทงรายวน รายเดอน. บานตากสนสตดโอ สถานทถายภาพและวดโอ แสงธรรมชาต พนทรวม 700 ตรม. ขายบานกลางเมอง สาทร ตากสน2 สถานรถไฟ วฒากาศ ขนาด 20 ตรว 3 นอน 3 นำ เเอร 4 เครอง ตรงขาม สโมสรโครงการ.

รวมประกาศขายบาน วงเวยนใหญ เจรญนคร กรงธนบร ตากสน อสรภาพ Livinginsider. ราคา 7000000 บาท. รวมประกาศขายบาน ซอยตากสน28 มรวมกวา 52 รายการ ทงหมดเปนประกาศทเจาของขาย-เชาเอง คนหางาย ขอมลครบ และสามารถเปรยบเทยบราคาขายบาน.

ขายตกแถว 2 ชน ซตากสน 15. ลดพเศษมาก บานเดยว เศรษฐสร พฒนาการ หลงมม. TerraBKK พบวาปจจบน ราคาตลาดประกาศขาย คอนโดมอสอง ตากสน-วงเวยนใหญ-ธนบร.

11 ทาวนเฮาสสำหรบเชาในบานกลางเมอง สาทร-ตากสน 1วางพรอมขาย เรมตน 20000 ถง 35000 ตามระยะเวลาเชา 1 ป. ขายบานเดยวเจาของขายเอง ซอยตากสน12 ถนนสมเดจพระเจาตากสน เนอท 102 ตารางวา หางจาก bts โพธนมตร เพยง 340 เมตร 2 ชน พนทใชสอยขนาด 408 ตารางเมตร 1 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 3. ทรพยสนรอการขาย บานหลดจำนอง กสกรไทย ทำเลด ราคาพเศษ.

ขายตกแถว 2 ชน ซตากสน 15.


Urbano House Styles Mansions Thailand


เดอะ ค ทท ลำล กกา คลอง 2 เฟสท 1 The Kith Lumlukka Klong 2 แต งบ าน


ป กพ นในบอร ด ย ายแอร ส ขสว สด


ป กพ นโดย ล างแอร ฝ งธน ซ อมแอร ต ดต ใน ล างแอร คอนโด ท วร มาล น สาทร ตากส น ในป 2021 ห องด หน ง พ นท ขนาดเล ก ภายในบ าน


อ พเดทแบบบ านราคาไม เก น 1 5 ล านบาท ตอบร บนโยบายโครงการบ านประชาร ฐ Dotproperty Co Th ห องร บประทานอาหาร ห องร บแขก


ขายคอนโด มาเอสโตร 14 สยาม ราชเทว 1 ห องนอน ใน ถนนเพชรบ ร ราชเทว ใกล Bts ราชเทว กร งเทพ ห องนอน การตกแต งบ าน อาคาร


คอนโด แบงค คอก เฟ ล ซ สาทร ตากส น


ขายท ด น ถนนเทอดไท ต ดถนนใหญ ใกล รถไฟฟ าภาษ เจร ญ 1 3 97 ไร รายละเอ ยด ขายท ด นต ดถนนใหญ ถนนเทอดไท 68 ใกล รถไฟฟ า เหมาะปล กบ าน หร อทำโครงก


ป กพ นในบอร ด News Lifestyle Thai


บ านกลางเม อง สาทร ตากส น 2 Baan Klang Muang ราคา โปรโมช น บ านโครงการใหม Ap เช คราคา คอม การตกแต งบ าน แต งบ าน


ขายบ านเด ยว เศรษฐส ร ป ญญาอ นทรา หล งห วม ม หน าสวนสวย


ค ว หล งสวน Q Langsuan แต งบ าน จ ดสวน


ใครม บ านหร อท บางนา เตร ยมเฮ 8 ย กษ ท มแสนล านสร าง ห าง ออฟฟ ศ คอนโด ร บ Bts แบร ง สม ทรปราการ ออฟฟ ศ


ขายคอนโด ไอด โอ สาทร ตากส น ห องม ม 80 ตรม ต ดรถไฟฟ ากร งธนบ ร Home Decor Condos For Sale Home


ขายคอนโด โฟร ซ ซ นส ไพรเวท เรสซ เด นซ บางกอก แอท เจ าพระยา ร เวอร 1 ห องนอน ใน ยานนาวา สาทร ใกล Bts สะพานตากส น กร งเทพ ไอเด ยตกแต งห องน งเล น การตกแต ง ไอเด ยห องน งเล น


คอนโดแบงค คอก เฟล ซ ว ภาวด 30 Bangkok Feliz Vibhavadi 30 ร ว วคอนโดใหม By Prop In Th แต งบ าน


ม เง น 600 000 ก สร างบ านราคาประหย ด ได การตกแต งบ าน ห องนอน สระว ายน ำ


บ านหล งคาเพ งหมาแหงน ซ อนช น ทรงโมเด ร น ในงบ 800 000 บาท


ฐานรองท นอน ร น Boxoneล นช ก เต ยงนอน เต ยง ด ไซน