ซื้อ บ้าน เคหะ เพชรบูรณ์

ซื้อ บ้าน เคหะ เพชรบูรณ์

ซื้อ บ้าน เคหะ เพชรบูรณ์

บานเอออาทร กรนวลล เพชรบรณ – บานเดยว โดย การเคหะแหงชาต National Housing Authority ถนนเทพาพฒนา ตำบลสะเดยง อำเภอเมองเพชรบรณ จเพชรบรณ สะเดยง. ทรพยธนาคารทาวนเฮาส ถนนสายสายบร-หลมสก ทล21 เนอท 544 ตารางวา 1 ชน 2 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 1 คน ราคาทรพยธนาคาร 122 ลานบาท 2242647 ตรว.

ซื้อ บ้าน เคหะ เพชรบูรณ์
ขายบ านเด ยว เน อท 350 ตร ว ซอยบ บ อก าง บ ข วร น ถนนสายแม จ น เช ยงแสน ขายบ านเด ยว แม จ น เช ยงราย สไตล

เหมาะสำหรบซอไวเกงกำไร ตดถนน 2275 ใกลแหลงชมชน ขบรถแค 1กโลเมตร แค 1นาท ถง 7-11.

ซื้อ บ้าน เคหะ เพชรบูรณ์. ขายบาน ซอยเคหะชมชนเพชรบรณ เมองเพชรบรณ ขายบาน ซอยเคหะชมชนเพชรบรณ เมองเพชรบรณ ทตง. หมบานการเคหะแหงชาต เลขทบาน 50084. พบ บานสำหรบขาย และเชา ใน การเคหะเพชรบรณ เปนบานทถกพฒนาโดย การเคหะแหงชาต ตงอยบน ในเมอง เมองเพชรบรณ เพชรบรณ การเคหะ.

ซอ – ขายท จงหวดเพชรบรณ เทศบาลเมองเพชรบรณ. ขอดของการซอบานเดยว สำหรบผทมงบประมาณมากพอทจะมองหาบานขนาดกลางถงขนาดใหญอยางบานเดยวไวอยอาศย คอ มความเปน. รวมประกาศขายบาน หลมสก เพชรบรณ มรวมกวา 125 รายการ ทงหมดเปนประกาศทเจาของขาย-เชาเอง คนหางาย ขอมลครบ และสามารถเปรยบเทยบราคา.

٢٧٦١ تسجيل إعجاب يتحدث ٩ عن هذا كان شخص واحد هنا. เพชรบรณ 4 ไร 1 งาน 50 ตรว. เชคราคา-โปรโมชนบานใหม รายละเอยดโครงการ โครงการเพชรบรณ ระยะ 1 โดย การเคหะแหงชาต แผนท-แกลลอรภาพโครงการ ขอเสนอพเศษและสทธ.

ขาย บานเดยว 3 หองนอน เมองเพชรบรณ เพชรบรณ. ซอ – ขายท จงหวดเพชรบรณ เทศบาลเมองเพชรบรณ. บานและทดน เพชรบรณ ประกาศซอขายบานทดนใน.

٢٧٣٢ تسجيل إعجاب يتحدث ١١ عن هذا كان شخص واحد هنا. 2391 likes 3 talking about this. ประกาศขายบานมอสองใน สะเดยง เมองเพชรบรณ เพชรบรณ ขายบาน ซอยเคหะชมชนเพชรบรณ.

การเคหะแหงชาตใหสวนลดเพยงครงเดยว โดยจะใหสวนลดในเดอนกรกฎาคม 2564 กรณคางวดเชาซอตำกวา 1000 บาท จะใหสวนลดเทากบคางวดเชาซอ. 2760 Me gusta 11 personas están hablando de esto 1 persona estuvo aquí. Single-storey house 120 m2 living area 758 m2 land area 3 bedrooms 2 bathrooms living room semi-furnished kitchen 1 aircon.

ซอ – ขายท จงหวดเพชรบรณ เทศบาลเมองเพชรบรณ. 14 ลาน บาน. รวมประกาศขายบาน เคหะชมชนเพชรบรณ มรวมกวา 125 รายการ ทงหมดเปนประกาศทเจาของขาย-เชาเอง คนหางาย ขอมลครบ และสามารถเปรยบเทยบราคา.


ป กพ นในบอร ด ธอส


ผ าย นต นางกว ก มหาลาภ หลวงพ อแสวง ว ดสว างภพ


ร บสร างบ านน อคดาวน จ นทบ ร บ าน แบบบ านช นเด ยว ขนาด


ขายบ านเด ยว เน อท 203 ตร ว ถนนพ ษณ โลก เพชรบ รณ ขายบ านเด ยว ว งทอง พ ษณ โลก สไตล


ป กพ นในบอร ด ธอส


ขายอาคารพาณ ชย เน อท 19 4 ตร ว ถนนสายแม จ น เช ยงแสน ทล 1016


ขายทาวน เฮ าส การเคหะเช ยงราย 1 เน อท 23 7 ตร ว ซอย2 1 ขายทาวน เฮ าส เม องเช ยงราย เช ยงราย สไตล


ผ าย นต นางกว ก มหาลาภ หลวงพ อแสวง ว ดสว างภพ