บ้าน ไม้ ขาว แสน สิริ

บ้าน ไม้ ขาว แสน สิริ

บ้าน ไม้ ขาว แสน สิริ

บานไมขาว เปนคอนโดทถกพฒนาโดย บรษท แสนสร จำกด มหาชน บานไมขาว สรางเสรจในป 2015 โครงการคอนโดสง 5 ชนจำนวนทงหมด 206 ยนต มขนาดตงแต studio – 4 หองนอน. บรษท แสนสร จำกด มหาชน.

บ้าน ไม้ ขาว แสน สิริ
บร ษ ท แสนส ร จำก ด มหาชน

บรษท แสนสร จำกด มหาชน เบอรตดตอ.

บ้าน ไม้ ขาว แสน สิริ. แสนสร คอนโด คอนโดมเนยมโครงการใหม พรอมอย โดดเดนทงทำเลใกลรถไฟฟา bts และ mrt รวมทงหางสรรพสนคา โรงพยาบาล โรงเรยน สถานทราชการ เหมาะทงลงทนและอยเอง. เชคราคาบานใหม การเลอกซอ-รววบาน จดอนดบบานราคาถก-ยอดนยม จองบานใหม โปรโมชนจาก แสนสร ศภาลย ลลล LPN QH LH Property-Perfect อารยา SC ASSET. คอนโดมเนยม Low Rise 9 อาคาร แบงเปน 3 ชน 6 อาคาร 5 ชน 3 อาคาร.

แบบบานสขาว สไตลมนมอล 2 ชน งบ 9 แสนบาท แบบบานสขาว สไตลมนมอล 2 ชน งบ 9 แสนบาท บานสขาว minimal style แบบนแลวไอเดยการตกแตงภา ยในกตามมา. บานแตงไมเฌอราสขาวพรอมทจอดรถดานหนา ลกษณะบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ พรอมหองพกผอน หองครว รบประทานอาหาร และระเบยง. คอนโดบานไมขาวภเกต จากแสนสร ตงอยบนชายหาดไมขาว ยานโรงแรมหาดาว บรรยากาศเงยบสงบ เปนสวนตว หอง8163 ตงอยบนชน 5 มองเหนววหาดไมขาว มสระวายนำ ฟตเนส ซาวนา.

บานไมขาว ภเกต BAAN MAI KHAO PHUKET. 1 Bed 5950 7200 ตรม. บานแสนสร พฒนาการ ตงอยบนพนทกวา 37 ไร เปนโครงการบานเดยว 2 ชน จำนวน 36 ยนต ประกอบดวยบาน 4 แบบ บนทดนขนาด 150 560 ตารางวา พนทใชสอย 459 941 ตารางเมตร ราคาเรมตน 65.

1 Bed 5950 7200 ตรม. บานไม สำหรบพกตากอากาศในชวงสดสปดาห ท Estudio Borrachia ออกแบบมาสำหรบครอบครวทมสมาชก 4 คน ประกอบดวยคสามภรรยา พรอมลกเลกสองคน ตงอยใน Exaltación de la Cruz ทางตะวนออกเฉยงเหนอ. 2 Bed 7900 13750 ตรม.

3 Bed 13400 16250 ตรม. 3 Bed 13400 16250 ตรม. บานไมขาว – บรรยากาศ – 3.

2 Bed 7900 13750 ตรม. บานไมขาว ภเกต BAAN MAI KHAO PHUKET. โครงการ บานไมขาว จากแสนสรตงอยตำบล ไมขาว อำเภอถลาง จงหวดภเกต บนพนทกวา 13-2-90 ไร ประกอบดวยอาคารทพก.

บานไมขาว ภเกต – โดย บรษท แสนสร จำกด มหาชน Sansiri PLC ไมขาว ถลาง ภเกต. ศนยขาวภเกต – แสนสรเผยโฉมโชวยนตสดอลงการของโครงการ บานไมขาว คอนโดมเนยมตากอากาศระดบ พรเมยมตดชายหาดไมขาว ทลาสดไดรบรางวลคอนโดมเนยมยอดเยยมของ. Baan Maikhao บานไมขาว ภเกต.

บานไม เปนบานทมโครงสรางจากไมธรรมชาตทมความสวยงาม ใหโทนสและบรรยากาศอนแสนอบอน ทงยงใหอณหภมภายในบานทเยนสบาย เหมาะกบอากาศรอนของเมองไทยไดเปน. แสนสรสง แสน Smooth ยกระดบมาตรฐานการบรการ มงมอบประสบการณซอบานใหสมธทสด งายในทกเสตป เลอกบาน-กบาน-โอนบาน-ยายเขาอย ใหทกการมบานราบรนกวาทเคย. เจาหนาทเทคนคโฮมแคร รบเรองแจงซอม ประจำโครงการบานไมขาว จำนวน ตำแหนง แสนสร จำกด มหาชน งานภเกต.


ป กพ นในบอร ด บ านหร


บ านไม ขาว บ าน


Architect Habitia Orbit By Sansiri ร ปแบบบ าน สถาปน ก สถาป ตยกรรม


ฮาบ เท ย ออร บ ต หท ยราษฎร ร ปแบบบ าน


ป กพ นในบอร ด Idea For Home


บ านชมดาว สร างง าย อย ง าย ใช งบเพ ยง 6 แสนบาท บ านไอเด ย เว บไซต เพ อ บ านค ณ บ านโมเด ร น ออกแบบบ าน บ าน


ขยายความส ข ส ช ว ตเหน อระด บในแบบค ณ นาราส ร โทเพ ยร นวม นทร บ านพร อมอย ทำเลเกษตร นวม นทร ร ปแบบบ าน บ าน บ านใหม


Landscape Habitia Orbit By Sansiri แต งบ าน สวน


เศรษฐส ร ป นเกล า กาญจนาฯ บ านเด ยวโครงการใหม จากแสนส ร โทร 1685


บ านแสนส ร พ ฒนาการ โครงการแฟล กช พบ านเด ยวล าส ดจากแสนส ร Architecture House Styles Maximalist


Living Room Kanasiri Bangna By Sansiri การตกแต งบ าน ไอเด ยห องน งเล น ห องน งเล น


พ นท ใช สอย 401 ตร ม ประกอบด วย 4 ห องนอน 4 ห องน ำ 1 ห องร บแขก 1 ห องพ กผ อน 1 ห องร บประทานอาหาร 1 Pantry 1 ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม แบบบ านภายนอก


บ านเด ยวท โดดเด นด วยด ไซน โมเด ร น พร อมฟ งก ช นภายในเน นความโปล งโล ง พร อมรองร บการพ กผ อนของท กคนในครอบคร ว ห างจากเซ นทร ล รามอ ร ปแบบบ าน การตกแต งบ าน


โครงการบ านเด ยว บ านจ ดสรร บ ก าน โยธ นพ ฒนา Bugaan Yothinpattana ในป 2021 แบบบ านโมเด ร น


Exterior At The Base Height Udonthani


Living Room Habitia Orbit By Sansiri ห องน งเล น


A Tour Of The Amazing Lobster House By Puchong Satirapipatkul Lobster House Modern Tropical House Modern House Design


Pin On คอนโดใหม


ภาพจำลอง Club House ของโครงการ ร ปแบบบ าน คฤหาสน