งบ สร้าง บ้าน ราคา 2 หมื่น

งบ สร้าง บ้าน ราคา 2 หมื่น

งบ สร้าง บ้าน ราคา 2 หมื่น

26 แบบบานหลงเลก มหองนำในตว ใชงบเพยง 6 หมนบาท. 1 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอย 60 ตารางเมตร งบประมาณในการกอสราง 250000 บาท.

งบ สร้าง บ้าน ราคา 2 หมื่น
บ านสวนหล งน อย ก บงบประมาณก อสร างประหย ด เพ ยง 50 000 บาทเท าน น Thai Let S Go บ านหล งเล ก ผ งบ าน บ าน

9แบบบานชนเดยวหลงเลก สไตลโมเดรนลอฟท กอสราง 2 เดอน คมงบเอง งบ 23 แสนบาท.

งบ สร้าง บ้าน ราคา 2 หมื่น. 27 ไอเดยบานสวนหลงเลก งบไมเกน 8 หมนบาท. หองนอนงบ 2 หมน ดวยเครองเรอนแตงหองรบแขก ในขณะนการตกแตง หองใน บาน ดวยตวเอง เปนอกหนงชองทางทกำลง เปนทนยม Pool Villa. 25 แบบบานโมเดรนลอฟท งบไมเกน 1 แสน.

24 แบบบานชนเดยว งบไมเกน 7 หมนบาท. สไตลโมเดรนลอฟตสวย ๆ ดวยงบเพยง 2 แสนนด ๆ ดไอเดยบาน. ตวบานเลอกใชหลงคาทรงเพงหมาแหงน มงดวยหลงคาเมทลชทกนความรอน เลอกใชทางเขา.

แบบบาน งบไมเกน 15 ลานบาท. ขอบอกเลยวารววสรางบานของ คณ เกร ณภทร เกร เหมาะกบคำวา สวย ครบ จบ คม มาก ๆ เพราะใชงบเพยงแค 870000 บาท แตสามารถสรางบานชนเดยวขนาด 111 ตารางเมตร 3 หองนอน 2 หองนำ. บานสำเรจรป ออฟฟศสำเรจรป รานคา รานกาแฟสำเรจรป.

ไอเดยสรางบานขนาดเลกกะทดรด งบประหยดเพยง 5 หมนบาท. รวม สรางบาน ราคา 2 หมน อาน สรางบาน ราคา 2 หมน ตดตาม. บานชนเดยวขนาดกระทดรด เรยบงาย ดวยงบกอสรางปรมาณ 200000 บาท.

สำหรบขนาดตวบาน หนากวาง 4 เมตร ลก 10 เมตร พนทใชสอยตวบาน 40 ตารางเมตร ระเบยงหนาบาน 4 x 4 เมตร ภายในบานประกอบดวย 1 หองนอน 1 หองนำ 1 หองโถงและครว งบ. หลงคาจว แบบเรยบงาย 2 หองนอน งบประมาณ 400000 บาท. บานหลงนอยแนวโมเดรน พนทใชสอยกะทดรด ตอบโจทย.

บานงบนอย บานสไตลโมเดรน แบบบานในฝน บานหลงเลก ราคาประหยดสรางดวยงบ 5 หมน. แบบบาน งบไมเกน 3 แสนบาท. หากคณกำลงมองหาแบบบานชนเดยวราคาประหยดสกหลงเปนของตวเอง วนนกระปกดอทคอมจะขอพาทกคนไปชมแบบบานชนเดยวราคาไมเกน 6 แสนบาทกบการสรางบานแบบประหยดของคณ.

ผมวาเกบเงนเพมอก 1 แสน งายกวาสรางบานราคา 3 หมนบาท ยงมทดนตดถนนเปนสมบตอยดวยแลว. หวดดคฟคอผมจะสรางบานงบ20000คาแรง10000อะคฟ พอจะมทางมยคฟ หนากวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สง 6เมตร 2ชนคฟ ขางลาง หองนำ ขางบนหองนอน ผนง. เอาใจคนงบนอยหนอย บานสไตลโมเดรนเพงหมาแหงน 1 หองนอน 1 หองนำ สรงไดในงบเพยง 170000 บาท บานเพงหมาแหงน 1 หองนอน 1 หองนำ และหองโถง พรอมเฉลยงหนาบาน ใชเสาหลออฐมวล.


บ านสวนหล งน อย ก บงบประมาณก อสร างประหย ด เพ ยง 50 000 บาทเท าน น ร ปแบบ บ าน สถาป ตยกรรมบ าน บ านในฝ น


บ านโมเด ร นทรงแหงน ขนาด 2 ห องนอน 1 ห องน ำ งบก อสร าง 384 000 บาท Thai Let S Go ร ปแบบบ าน สถาป ตยกรรม กระท อมชนบท


บ านน อคดาวน ม อสอง บ านน อคดาวน ม อสองราคาถ ก แบบบ านน อคดาวน ราคาบ านบ านน อคดาวน การออกแบบบ านหล งเล ก บ านล งไม ผ งบ าน


บ านโมเด ร นงบน อย 1 ห องนอน 1 ห องน ำ งบก อสร าง 87 000 บาท Thai Let S Go บ านหล งเล ก ร ปแบบบ าน การออกแบบบ านหล งเล ก


บ านสวนหล งน อย ก บงบประมาณก อสร างประหย ด เพ ยง 50 000 บาทเท าน น Thai Let S Go การก อสร างแบบธรรมชาต แบบบ านภายนอก การออกแบบบ านหล งเล ก


บ านสวยน าอย ราคาหล กหม น ปล กในสวนธรรมชาต ก ด ๆ ในงบประมาณ 5 หม นเท าน น ผ งบ าน บ าน แปลนบ านแบบเป ดโล ง


50 แบบบ าน สไตล โมเด ร น แต ละหล งท งหมดน สร างด วยงบ 2 6 แสนบาท ภายนอก บ าน แบบสวนสม ยใหม แบบบ านภายนอก


บ านไม ในสวน ขนาดเล กกระท ดร ด น าอย มากเลย งบก เบา ๆ เพ ยง 30 000 บาท Thai Let Go บ านโมเด ร น แปลนบ านขนาดเล ก แบบสวนสม ยใหม


ไอเด ย สร างบ านโมเด ร นขนาดกะท ดร ด 1 ห องนอน งบก อสร าง 270 000 บาท Thai Let S Go ออกแบบบ าน แปลนแบบบ าน แบบบ านโมเด ร น


สร างบ านให พ อแม บ านช นเด ยวขนาดกระท ดร ด เร ยบง าย ด วยงบก อสร างปรมาณ 200 000 บาท ออกแบบบ าน บ านโมเด ร น บ านในฝ น


บ านในสไตล โมเด ร น ด วยงบประหย ด เพ ยง 1 แสนกว าบาท ขนาด 1 ห องนอน 1 ห องน ำ โดยทางเจ าของบ านคาดว าต อเต มคร วด านห ภายนอกบ าน แบบสวนสม ยใหม สถาป ตยกรรมบ าน


สร างบ านงบน อย เพ ยง 85 000 บาท ก ม บ านในฝ นได สวยน าอย จร งๆ บ านโมเด ร น บ าน บ านหล งเล ก


แบบบ านราคาไม เก น 4 แสน สร างบ าน ราคา 4 แสน บ านราคาไม เก น 4 แสน บ านราคา ถ ก สร างบ านเองราคาถ ก บ านสไตล ค นทร แบบชานบ าน บ านหล งเล ก


บ านสวนหล งน อย ก บงบประมาณก อสร างประหย ด เพ ยง 50 000 บาทเท าน น Thai Let S Go สถาป ตยกรรมบ าน บ านจากต คอนเทนเนอร ออกแบบบ าน


แบบบ านช นเด ยวราคาประหย ด งบสร างราคา 410 000 บ านหล งเล ก กระท อมน อย ร ปแบบบ าน


ร ว วบ าน บ านทำเอง ราคา ส หม น 40 000 Youtube บ าน


อวดบ านท ง ส ขใจ ในราคา 2แสน3หม น บาท บ านในฝ น บ าน ห องโถง


สร างบ านน อย งบ1แสนบาท ความส ขกายสบายใจ ไอเด ยบ าน Youtube ผ งบ าน สถาป ตยกรรมแบบย งย น ร ปแบบบ าน


งบน อยก สร างได แบบบ านทำเองสไตล โมเด ร นลอฟต ด วยงบ 2 แสน เหม อนจะธรรมดา Youtube แปลนบ าน แบบสวนสม ยใหม บ านโมเด ร น