แบบ บ้าน 20 ตาราง วา 2 ชั้น

แบบ บ้าน 20 ตาราง วา 2 ชั้น

แบบ บ้าน 20 ตาราง วา 2 ชั้น

แบบบาน เบญจมาศ เปนแบบบานกระทดรด ทรงหร ราคาประหยด ภายในกวางขวางเทยบเทาบานขนาดกลาง ใชประโยชนไดครบครน. รบสรางบาน แบบบาน แบบบานสองชน tropical style 2 ชน tropical style พนทใชสอย 2630 ตรม.

แบบ บ้าน 20 ตาราง วา 2 ชั้น
แบบบ าน W 127 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 221 ตารางเมตร ขนาดท ด น 65 ตารางวา ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม บ าน

สำหรบบานหลงน บานโมเดรนทผสมผสานสไตล Minimal สรางไวบนทดนขนาดเลกเพยง 25 ตรว.

แบบ บ้าน 20 ตาราง วา 2 ชั้น. หองนอน 3 หอง 2 หองนำ หองนอนใหญ พรอมระเบยงซมทางเขาดานหนา และมขหนาตางยนเพอใหหนาตาบานดโดดเดนขน. บานพรอมทดน 392 ตารางวา อยในเขตชมชน 3 หองนอนตงอย อำเภอ พาน. แบบบาน ชนเดยวสไตลโมเดรนยกพนสง หลงคาเพงหมาแหงน 3 หองนอน 2 หองนำ พนทใชสอย 111 ตารางเมตร งบกอสราง 720000 บาท โอโห อยางคมเลย.

ลกษณะบาน 2 ชน หองนอน 2 หอง หองนำ 5 หอง. แบบบานชนเดยวโมเดรน 2 หองนอน 2 หองนำ ราคาไมเกนลาน แบบบานชนเดยวราคาประหยด ราคา 8-9 แสนบาท บานชนเดยวโมเดรน ขนาด 76 ตรม. แบบบานสองชน a-20 4 หองนอน 4 หองนำ ทจอดรถ 2 คน ขนาดของตวบาน กวาง 950 มลก 1100 ม.

แบบบานสองชน จำนวน 64 แบบ แบบบานทวไป 59 แบบ และสำหรบผสงอาย 5 แบบ ราคากอสรางเรมตนท 6 แสนบาท. Double story house plan a-20. Sold out ปดการขาย HOME DESIGN ดรววบานสวย วนนโอตจะพาทกคนมาเยยมชม.

บานขนาด 20 ตารางวา แบบบานโมเดรนชนเดยว ขนาดกลาง 3 หองนอน 3 หองนำและมทจอดรถถง 2 คน. แบบบาน f – 2 แบบบาน f – 2 m แบบบาน f – 5 แบบบาน f – 6 แบบบาน f – 7 แบบบาน a – 1. เรามแบบบานตางๆ ใหเลอกมากกวา 50 แบบ ทงขนาดเลกและขนาดใหญ รวมไปถงบานชนเดยว สองชน หรอสามชน.

4หองนอน 4หองนำ เหมาะสมปลกสรางบนทดน 0000 ตรว. 4 bedroom 4 bathroom 2 parking lot 95×11 meter land area 50 square wah คลก ด. หนาแรก แทก บานขนาด 20 ตารางวา แทก.

เนอทแค 21 ตารางวา หลายคนอาจจะนกไมถงวามนจะสรางบานได โดยเฉพาะบาน 2 ชน. กวางไมนอยกวา 1470 เมตร ลกไมนอยกวา 1320 เมตร 49 ตารางวา. พนทใชสอย 480 ตารางเมตร ขนาดทดน 90 ตารางวา กวาง 2020 เมตร ยาว 1780 เมตร.

แบบบานสามชน จำนวน 11 แบบ. เรามแบบบานตางๆ ใหเลอกมากกวา 50 แบบ ทงขนาดเลกและขนาดใหญ รวมไปถงบานชนเดยว สองชน หรอสามชน. ประกอบดวย 3 หอง.

ตองการขาย บานตกไมตกแตงภายในดวยไมสกทอง 2 ชนครง เพดานสง เนอท 200 ตารางวา ใจกลาง อำเภอแมสะเรยง ทำเลทอง เหมาะสำหรบทำการคา. ขนาดทดน 5000 ตรว. แบบบานแฝดชนเดยว 36 ตารางวา งบประมาณไมเกน 2 ลาน อาน แบบ.

โดยมหนากวาง 625 เมตร ลก 16 เมตร การออกแบบบานจง. รโนเวททาวนเฮาส 2 ชน ขนาด 16 ตารางวา ราคา 295 ลานบาท สำหรบคนทหาไอเดย รโนเวททาวนเฮาส สไตลโมเดรน งบไมเกน 1 ลานบาท มาด รวว รโน. แบบบานชนเดยวขนาดเลก พนทใชสอย 108 ตารางเมตร ขนาดทดน 51 ตารางวา ประกอบดวย 2 หองนอน 1 หองนำ หองครว หองนงเลน หองซกรด สวน.


ป กพ นในบอร ด Wood Home Series Contemporary House Design


ป กพ นในบอร ด Fire Home Series Modern Style House


แบบบ าน W 131 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 223 ตารางเมตร ขนาดท ด น 60 ตารางวา ก ร ปแบบบ าน ผ งบ าน ออกแบบบ าน


แบบบ าน Wa 723 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 147 ตารางเมตร ขนาดท ด น 53 ตารางวา ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม บ าน


แบบบ าน W 114 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 147 ตารางเมตร ขนาดท ด น 51 ตารางวา กว าง 1 ผ งบ าน ร ป แบบบ าน บ าน


แบบบ าน F 193 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 195 ตารางเมตร ขนาดท ด น 75 ตารางวา กว าง 1 บ าน ผ งบ าน ร ปแบบบ าน


ป กพ นในบอร ด Earth Home Series Contemporary House Design


แบบบ าน F 159 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 7 ห อง ท จอดรถ 3 ค น พ นท ใช สอย 600 ตารางเมตร ขนาดท ด น 195 ตารางวา กว าง ร ปแบบบ าน บ าน ห องนอน


แบบบ าน Me 733 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 5 ห อง ท จอดรถ 3 ค น พ นท ใช สอย 531 ตารางเมตร ขนาดท ด น 200 ตารา ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย บ าน


แบบบ าน F 151 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 4 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 317 ตารางเมตร ขนาดท ด น 98 ตารางวา กว าง 1 ร ปแบบบ าน ผ งบ าน บ าน


แบบบ าน W 427 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 223 ตารางเมตร ขนาดท ด น 60 ตารางวา ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม บ าน


ป กพ นในบอร ด Fire Home Series Modern Style House


แบบบ าน Ea 100 บ าน 2 ช น ห องนอน 5 ห อง ห องน ำ 6 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 643 ตารางเมตร ขนาดท ด น 180 ตารางวา กว าง ผ งบ าน ร ปแบบบ าน บ าน


แบบบ าน Ea 129 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 203 ตารางเมตร ขนาดท ด น 70 ตาราง บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน บ าน


แบบบ าน F 174 ล กษณะบ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 160 ตารางเมตร ขนาดท ด น 49 ตา ร ปแบบบ าน ผ งบ าน บ านโมเด ร น


แบบบ าน W 112 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 140 ตารางเมตร ขนาดท ด น 45 ตารางวา ก ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน ผ งบ าน


แบบบ าน F 211 บ าน 2 ช น ห องนอน 2 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 200 ตารางเมตร ขนาดท ด น 80 ตารางวา กว าง 20 บ าน บ านในฝ น ผ งบ าน


แบบบ าน Wa 470q บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 163 ตารางเมตร ขนาดท ด น บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน แปลนแบบบ าน


ป กพ นในบอร ด แบบบ านใหม ของ Pd House