บ้าน ชั้น เดียว ให้ เช่า เมือง เลย

บ้าน ชั้น เดียว ให้ เช่า เมือง เลย

บ้าน ชั้น เดียว ให้ เช่า เมือง เลย

บานสำหรบขายและใหเชา Posted 1 week ago by pichan997 4 views 55000 บาท BH1141 ใหเชาบานเดยว2ชน 4หองนอน 4หองนำ หมบาน นนทวน ศรนครนทร หลงมม อำเภอเมอง. Ban102 ใหเชาบานเดยว 2 ชน เมองทองธาน เลยบคลองป.

บ้าน ชั้น เดียว ให้ เช่า เมือง เลย
แบบ านช นเด ยว 3 ม ต บ านแฝดขนาด 4 ห องนอน บ าน ห องนอน แบบบ านช นเด ยว

บานเดยวชนเดยวในโครงการใหเชา ม 3 หองนอน 2 หองนำ 1 หองครว 1 ทจอดรถ ตวชต อเมองภเกต รหสสนทรพย 11-pkt-m8ge3661.

บ้าน ชั้น เดียว ให้ เช่า เมือง เลย. 91612_VP ใหเชา บานเดยว 2 ชน บานเมองเอก โครงการ 1 มบอปลา ใกลรถไฟฟา สายสแดง สถานหลกหก. ใหเชา บานเดยว ใกล สวนนำเดอะซน ลำพน เดอนละ 12000 บาท ประกน 2 เดอนลวงหนา 1 เดอน พรอมเขาอยไดเลยครบ สนใจโทร 06-20481. Hspr300024 Bed 5 BathLiving Area.

บานเดยวชนเดยวแนวรวมสมยโทนสออน หลงคาทรงปนหยา พนทใชสอย 130 ตรม. ใหเชา บาน เดยว 4 หองนอน พระราม3 กรงเทพ ฯ. CO-301 STUNNING 6 BR DETACHED HOUSE WITH PRIVATE POOL IN PHROM PHONG PHONG FOR RENT 3 Storeys House with Private Pool 6 Bedrooms 7 Bathrooms Size 440 sqm.

228 SqmPrice for Rent. งบเหมาจบ 1 ลานบาท. ลกษณะบานชนเดยว 4 หองนอน 2 หองนำ พรอมหองครว.

ใหเชาบานเดยว ใจกลางเมองโคราช 3 หองนอน 2 หองนำ 2 ทจอดรถ 65 ตารางวา เดอนละ 15000 บาท สอบถามไดคะ แอร 4 ตว เตยง ตเสอผา โตะทำงาน ชน. Vista 180 Rathavipha บานเดยวใหเชา. ใหเชา บานเดยว 6 หองนอน วฒนา กรงเทพฯ.

18995448 เชยงใหม สนทราย 12 กค. รวมรายการใหเชาบาน ในกรงเทพและทวประเทศ ชวงราคา 5000-10000 บาท มใหเลอกทง บานเดยว บานใหม บานมอสอง บานราคาถก รายละเอยดครบ คนหา. 150000 MonthT.

A2MG0453 ใหเชาบานเดยวชนเดยว ตอบโจทยความคมคา มาตราฐานคณภาพความเปนอยทตอบสนองความตองการของผพกอาศย ดวยทำเลทโดดเดน. ใหเชา บานเดยว ซอย – ถนน – บางเขน เมอง จงหวด นนทบร บางเขน เมองนนทบร นนทบร HU1673 Detached House for Rent. 13 บานเดยว ใหเชาใน เมองสงขลา ตงเเต 6000 เดอน หา.

A2MG0447 ใหเชาบานเดยวสองชน ตอบโจทยความคมคา มาตราฐานคณภาพความเปนอยทตอบสนองความตองการของผพกอาศย ดวยทำเลทโดดเดน บาน. ใหเชา บาน เดยวตดทะเล หม บาน คาซาลนา บางพระ ศรราชา. ขายดวน – บานเดยว 2 ชน 3 หองนอน 3 หองนำ 834 ตรว.

159119 อสงหารมทรพยใหเชาใน เมองเลย ตงเเต 6500 เดอน. ตดตอ ใหเชา บาน 09-9878-9414. ใหเชา บานเดยว 4 ชน บรรยากาศรสอรท นชากรน เพลส พนท 300 ตรว 4 นอน 4 นำ ใหเชา บานเดยว บานแฝด.


บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น ด ไซน ร ปทรงท นสม ย สวยสะด ดตา 3 ห องนอน 2 ห องน ำ พร อมท จอดรถ ก อสร างจ งหว ดเช ยงราย Naibann Com ห องนอน ห องน ำ ห องร บแขก


แบบบ านธนากร บ านช นเด ยว สไตล ชนบท พ นท ใช สอย 149 ตร ม งบประมาณ 1 5 ล านบาท 2021 2564 ร ว วคอนโด คอนโดใหม บ านเด ยว ทาวน โ ในป 2021 ผ งบ าน บ าน แปลนแบบบ าน


แบบบ านช นเด ยว สไตล ไทยประย กต อารมณ ร สอร ท พร อมระเบ ยงกว าง และ ศาลาพ กผ อนร บว วหน าบ าน ร ว วคอนโด คอนโดใหม บ ร ปแบบบ าน แบบบ านช นเด ยว บ านในฝ น


แบบช นเด ยวสไตล โมเด ร น ขนาด 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบประหย ด 5 แสนบาท แบบ บ านภายนอก ภายนอกบ าน ออกแบบบ าน


แบบบ านช นเด ยวยกพ นหล งใหญ โชว งานป น งานไม หล งคาทรงหน าจ วชนบทแบบอ งกฤษ พ นท ใช สอย 350 ต Bungalow House Small House Design Modern Small House Design


บ านโมเด ร นช นเด ยว ขนาด 3 ห องนอน พ นท ใช สอย 120 5 ตร ม Doidea ด ไอเด ยบ าน บ านในฝ น ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน


แบบบ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น ล กษณะบ านออกแบบแนวโมเด ร นช นเด ยว หล งคาเพ งหมาแหงนเล นร ดด บ ต วบ านยกพ นส งเล กน อย ร ปแบบบ าน แบบบ านโมเด ร น บ านโมเด ร น


บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร นทรอป คอล 2 ห องนอน 1 ห องน ำ ออกแบบ ซ อว สด และค มงานด วยต วเอง รวมหมดท กอย าง 530 000 บาท Na บ านในฝ น ผ งบ าน แบบบ านโมเด ร น


บ านเช าช นเด ยว ขนาด 6 ห อง เร ยบยาว หล งคาเพ งหมาแหงน แปลนบ านขนาดเล ก ร ปแบบบ าน ห องแถว


ออกแบบบ าให เช า ช นเด ยว 1 2 ห องนอน บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ บ านในฝ น ออกแบบบ าน บ าน


บ านช นเด ยวทรงป นหยา 3 ห องนอน 2 ห องน ำ สไตล คอนเทมโพราร ด ไอเด ย บ าน บ าน ห องนอน ห องน ำ


แบบห องแถวขนาด 4 ห องนอน พร อมพ นท ซ กล างในต ว งบก อสร างไม เก น 5 แสนบาท เหมาะสำหร บธ รก จขนาดย อม Naibann Com ร ปแบบบ าน บ าน ห องนอน


ร ว ว บ านช นเด ยว ราคาประหย ด พ นท ใช สอย 25 ตร ม งบประมาณ 200 000 บาท ร ว วคอนโด คอนโดใหม บ านเด ยว ทาวน โฮม ทาวน เฮ าส ออกแบบบ าน บ านในฝ น ห องโถง


บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบ 595 000 บาท Doidea ด ไอเด ยบ าน บ านโมเด ร น ออกแบบบ าน แปลนบ าน


แบบห องแถวช นเด ยวขนาด 5 ห อง ภายในฟ งก ช นครบคร น เหมาะสำหร บธ รก จท พ กปล อยเช า Naibann Com การจ ดภ ม ท ศน สวนหล งบ าน ห องแถว การออกแบบอพาร ทเมนท


แบบบ านช นเด ยว สไตล คอมเทมโพราร ล กษณะต วบ านยกพ นส งประมาณ 50 ซม ด านหน าม ม ขประต ทางเข าบ าน หล งคาแบบ แบบบ านช นเด ยว สถาป ตยกรรมบ าน บ านสไตล ค นทร


แบบห องเช า ราคาโคตรถ ก 10 ห อง 1 ล านเท าน น ในป 2021 การออกแบบอพาร ทเมนท ห อง ห องนอน


บ านช นเด ยว สไตล โมเด ร น ร วมสม ย ตกแต งร วมสม ย ขนาด 3 ห องนอน บ านถ กด แบบบ านภายนอก สถาป ตยกรรมบ าน แบบชานบ าน


บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น พร อมระเบ ยงกว างๆ 3 ห องนอน 2 ห องน ำ Doidea ด ไอเด ยบ าน แปลนแบบบ าน แบบชานบ าน ผ งบ าน