ยา ซัลฟา คือ

ยา ซัลฟา คือ

ยา ซัลฟา คือ

ศ2548 จงเรมใชยาตานจลชพในการรกษาโรคตดเชอทเกดจากแบคทเรย ยากลมแรกทใช คอ กลมยาซลฟา โดยยาซลฟาเมอรา. ยาไดโคลฟแนค Diclofenac ไดฟลน Difelene โดซาแนค Dosanac โวลทาเรน Voltaren คอยาอะไร.


กล มยาซ ลฟา Sulfonamides

ยาสามญประจำบาน คอ ยาทควรมไวในบานเพอใชรกษาอาการเจบปวยหรอบาดเจบเลกๆนอยๆ โดย.

ยา ซัลฟา คือ

ยา ซัลฟา คือ. ยากลม Sulfon amide ซลโฟนามายน ซลฟา. 2020 ตรวจสอบความถกตอง 29 เมย. ยาซลฟา ชอเตมๆ คอ ซลโฟนาไมด จดเปนยาฆาเชอแบคทเรยตวแรกของโลก ทนำมาใชในการรกษาผปวยโดยการใหแบบเขาสทวรางกาย systemic.

ผใหญถามอาการ 3 ใน 4 ขอดงน ควรไดรบยาปฏชวนะ คอ. จะม side chain 2 ตำแหนงทแตกตางจากกลม nonantibiotic คอ. Sulfamethoxazole Trimethoprim คอ ยาปฏชวนะในกลมยาซลฟา ยาทง 2 ชนดนมกใชคกน โดยใชเพอรกษาโรคตดเชอแบคทเรย เชน โรคปอด.

สรรพคณ วธใช ขอหาม ขอควรระวง ฯลฯ. ผนแพยา Drug Rash คอ ปฏกรยาทผวหนงแสดงอาการแพตอยา ยาเกอบทกชนดสามารถทำใหเกดผนแพได กลมยาทสรางอาการแพ. ยาทตองระวงในผปวยทมประวตแพยากลมซลฟา คอ ยาทมสตรโครงสรางทางเคมคลายคลงกนกบยากลม Sulfonamides เชน Sulfamethoxazole BactrimCo-trimoxazole Glipizide.

เพราะยาปฏชวนะกลมซลฟา เชน ยา sulfonamide sulfamethoxazone มความเปนกรดออนๆ ซงจะละลายไดดในดาง แตปสสาวะของคนเรามคณสมบตเปนกรดออนๆ ซงยา. โรคทยงใชยาซลฟาไดผลคอ โรคตดเชอในทางเดนปสสาวะ โดยเฉพาะจากเชอ อโคไล EColi ใชรกษาโรครดสดวงตา Trauchoma กามโรคพวกแผลรมออน Chancroid. สารตานแบคทเรยเหลานสามารถบรหารทงในและนอก คำแนะนำในการใชยาซลฟาบอกวาเดกทมอายตำกวาหนงปควรใชยาท 005 กรมเมออาย 2-5.

2019 อปเดตลาสด 17 พย. 2019 เวลาอานประมาณ 4 นาท. Sulfonamides ซลโฟนาไมด หรอกลมยาซลฟา เปนกลมยาทใชรกษาโรคทเกยวของกบการตดเชอแบคทเรย เชน การตดเชอในระบบทางเดนปสสาวะ.

Chloramphenicol หรอ 22-dichlor-N-aRbR -b-hydroxy-a-hydroxymethyl-4-nitrophenethylacetamide เปน ยาปฏชวนะ antibiotic ไดจาก แบคทเรย ชอ สเตรปโตมยซส เวเนซเอล Streptomyces venezuelae และ. หรอทเรยกกนทวไปวา กลมยาซลฟา สามารถแบงออกได. Sulfonamide หรอ sulphonamide เปนยากลมพนฐาน ยาปฏชวนะกลมซลโฟนาไมดตวแรก บางครงเรยกยาซลฟา เปนสารสงเคราะหทมหม.

ยาสามญประจำบาน household drugs เปนยาทเจาของบานควรมตดบานไว เพราะ จะไดรกษาความเจบไขไดปวยเบองตนไดทนทวงท วนน GedGoodLife จงขอแชร. การปลกฝในสมยกอน ไมมยาปฏชวนสาร ยาอยางโกทสด คอ ซลฟา Thai definition. ยาตานมาลาเรย ยาทอง ยาเมทโธเทรกเซท ยาซลฟาซาลาซน เปนตน ยาเหลานไมมฤทธในการระงบการ.

Celebrex คอ ชอการคาของยา celecoxib Arcoxia คอชอการคาของยา etoricoxib และ Voltaren คอชอการคาของยา diclofenac เปนยาตานการอกเสบทไมใชสเตยรอยด NSAIDs โดย celecoxib.