ทเปนเชนนกเพราะในบานเรามกฎหมายทควบคมธรกจใหเชาอสงหารมทรพยเฉพาะประเภทอยท 2 ฉบบดวยกน คอพระราชบญญตหอพก พศ2507 และ พระราชบญญตโรงแรม พศ2547. สญญาเชาบานควรมการระบระยะเวลาทชดเจนนะครบ กเดอนหรอกป ถาระยะเวลาเกน 3 ป ตองจดทะเบยนการเชาทกรมทดนนะครบ ไมงนหลง 3 ป สญญาเชาจะกลายเปนกระดาษ. แนะนำ 12 […]

บานไมไผทผสมผสานความเรยบงายของไมไผและเฟอรนเจอรททนสมย โครงบานและพนใชไมเนอแขงสรางเพอความแขงแรง สวนเพดานและผนงตกแตงดวยไมไผสาน. ชม บานไมยกพน แบบโบราณ ดงเดมจากเกาะลงกาว ประเทศมาเลเซย ตกแตงฝาผนงดวยไมไผสานและเฟอรนเจอรโบราณ วนเทจ หนาตางและผนงบางสวนตด กระจก. บ านไม ไผ ตกแต งผน งฝ าเพดานด วยงานไม […]

สวยงาม แบบบ านไม ส ก ช นเด ยวยกพ นขนาดเล ก ในราคา 770 000 บาท บ านสไตล ค นทร ร ปแบบบ […]

โตะ พบ-ขาสวง โตะกลาง โซฟา. จดสวนหนดวยตวเอง จดสวนขางบานขนาด 25×8 เมตร ในระยะเวลา 1 เดอน งบไมเกน 16000 บาท ทำเองทกขนตอน แมจะเปนครงแรก แตกสวยงามเหมอนมออาชพเลย. ป กพ นในบอร […]

ทพกเกาะชางตดทะเล บรรยากาศเปนสวนตว ทามกลางธรรมชาต ใหบรการทพกทงแบบบงกะโลและแบบบานเดยว ลอมรอบดวยผลไมและตนไมนานา. บานสนก บงกะโล Baansanook Bungalow 3716 หม 1 หาดใบลาน ใบลานเบย เกาะชาง ประเทศไทย 23170 – ดทพกบนแผนท. เอเช […]

แอนฟลดเจอกบ ซนเดอรแลนด โดย ซวเรซ ตด แบ ล ค ล ส ซอ บาน แตเขากยงประตใหลเวอรพลออก. ตดแบลคลส blacklist ตดเครดตบโร โทร 086-2198153 ตดแบลคลส ตดเครดตบโร […]