บทสวด พญา นาค

ครองออกเปนสองสวน สวนหนงเปนของ สทโธนาค พญา. พญานาค หรอ นาค.


ป กพ นโดย Jj Hn ใน คาถา คำคมความส มพ นธ

บทสวด ตงนะโม 3 จบ.

บทสวด พญา นาค. ทาววรปกโขนาคราช เจาแหงพญานาคา ประทบบนบลลงกนาค4 ตระกล พญานาคผทถกกลาวถงมากทสดในบทสวด และเปนใหญกวานาคใด ๆทงปวง. ดวยเชอกนวา พญานาคนนสามารถใหคณ แกผทบชาได จงขอนำคาถาบชาพญานาคทง ๙ ตระกล อนไดแก ๑พญาอนตนาราช ๒พญามจรนทรนาคราช ๓. นะตตง พญามะ นาคะ อภนง นาคา สาธโนภนเต ยะมะ ยะมะ นะโมตสสะภะคะวะโต อะระหะโต สมมาสมพทธสสะ 3 จบ.

นะตตง พญามะ นาคะ อภนง นาคา สาธโนภนเต ยะมะ ยะมะ นะโมตสสะภะคะวะโต อะระหะโต สมมาสมพทธสสะ 3 จบ. คำบชาพญาครฑ คาถาบชาพญาครฑ ตำนานพญาครฑ ในตำนานเมองฟาปาหมพานตนนม. วธบชาพระแมกาล บทสวดมนตพระแมกาล บทสวด.

แมชฯ บชา บวงนาคบาศ เนอเงน วดเขาแกว จอางทอง มาเมอตนป 2557 แตละวนอาราธนาตงนะโม 3 จบ ขอปนาคราช เชอไมเชออยางไรกตอง. พญานาค หรอ นาค ซงถกกลาวขานกนอยางแพรหลาย เปนสตวในตำนานทมลกษณะคลายงขนาดใหญ มหงอน ลำตวเปน. เมอไดรบองคพญาครฑแบบบชามาใหมๆ ใหอญเชญเขาอาคารบานเรอนภายในเทยงวน และจดธปบอกกลาวพระ.

พญานาค คอหนงในสงศกดสทธทคนไทยใหความเคารพมาชานาน และอกไมนอยทสวด คาถาบชาพญานาค อยเปนประจำ ดวย. คาถาบชาพญาศรสตตนาคราชจดธปหอม 19 ดอก พวงมาลยดอกมะล 1 พวงนะโมตสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมมา สมพทธสสะ 3จบกาเยะนะ วาจายะ วะ เจตะสาวาอมง. วธบชาองคพญาครฑอยางถกตอง บทสวดคาถาบชาองคพญาครฑ สความเจรญรงเรองแหงชวต Publish 2017-07-12 132516.

บทสวด ตงนะโม 3 จบ. นครคำชะโนด พรหมประกายโลก เลาวาสทโธนาคและบรวารกลายรางเปนมนษยเรยกชอวา เจาพอพญาศรสทโธ มวงนาคนทรคำชะโนดเปนถน และอก. ไดมาระลกถงคณแหงองคพญานาคเจา จงไดตกแตงมายงเครองสกการะบชา มขาวตอกดอกไมธปเทยน และเครองบชานานา ขออราธนาทานเจาพญา.


ฟ งแล วจะรวย คาถาบ ชาพญานาคาศร ส ทโธ นางพญานาค ณ ศร ปท มมา 9 นาท เร ยกทร พย ร บโชค Youtube


คาถาย นต เกราะเพชร คำคมปราชญ เปร อง ค ดบวก คำคมความส มพ นธ


ป กพ นโดย Thanaporn ใน คาถา คำคมค ดบวก คำคม คำคมการใช ช ว ต


คาถาบ ชามารดา บ ดา คำคมปราชญ เปร อง คำคม คำคมการใช ช ว ต


หลวงพ อปาน คำคมการใช ช ว ต คำคมปราชญ เปร อง คำคมสร างแรงบ นดาลใจ


คาถากำบ งต ว คำคมม ตรสหาย คำคมความสำเร จ คำคม


บทสวดคำบ ชาพระประจำว นเก ด


บทสวดมนต ว ร ป กเข บทแผ เมตตาแก พญานาคราชท กตระก ล Youtube


ถ กใจ 988 คน ความค ดเห น 106 รายการ ॐกำไลพ นล านॐจ โอมมหาเศรษฐ ॐ Lucky 0899 บน Instagram ท องคาถาบทน งวดน จะถ กรางว คำคม คำสอนพระพ ทธเจ า โชคด


บทแผ เมตตาให ศ ตร คำอธ ษฐาน ค ดบวก คำคม


คาถาด คำคมปราชญ เปร อง คำคม คำคมสร างแรงบ นดาลใจ


คำบ ชาขอลาภพระส วล คำสอนพระพ ทธเจ า


ป กพ นโดย Thanaporn ใน คาถา คำคม คำคมโดนใจ คำสอนพระพ ทธเจ า


คาถาขอทร พย พญานาคราช L พ อป ศร ส ทโธ แม ย าปท มมา L 9 จบ เร ยกทร พย เ


บทสวดพระคาถาช นบ ญชร สมเด จพระพ ฒาจารย โต พรหมร งส ภาพ เท ยน น ำ


คาถาถอนพ ษค ณไสย คำคมค ดบวก คำคม คำคมการใช ช ว ต


คาถาบ ชาพญานาคราช คำคมค ดบวก ศร ทธา ค ดบวก


ป กพ นโดย Bunny Tiger ใน บทสวดคาถา คำคม คำคมโดนใจ คำคมสร างแรงบ นดาลใจ


คาถา บ ชาพญาคร ฑ ขอสมบ ต พญาคร ฑ เอ ออ งก ร Youtube พ นหล ง วอลเปเปอร โทรศ พท