สมุนไพร ยา ดอง กระชาย ดํา น้ําผึ้ง ป่า

ในการใชกระชายดำแบบพนบานในสมยกอนนน จะนำมาทำเปนยาลกกลอน คอ เอาผงแหงมาผสมนำผงและปนเปนลกๆ หรอนำมาดองเหลา ในอตราสวน 1. ยาดองเหลาสมนไพร สตรกระชายดำ 250 กรม ยาดองเหลาสมนไ.


หอยหลอดผ ดพร กเผา อาหาร ส ตรอาหาร ทำอาหาร ว ธ ทำอาหาร อาหาร การทำอาหาร อาหารทะเล

535 likes 6 talking about this.

สมุนไพร ยา ดอง กระชาย ดํา น้ําผึ้ง ป่า. รายละเอยด กระชายดำ เปนสมนไพรขนชอของอเขาคอ จเพชรบรณ เขาคอเฮอรเบอรไดนำมาผสมกบนำผงปาแท100 จนมกลนหอมเฉพาะตว ทำใหชง. เหลาขาว 3 ขวด. พอดหนไดกระชายดำมาคะ แลวหนกนำมาลางจนสะอาด หนเปนแวนๆแลวนำไปตากแดด แตไมคอยมแดด มนกเลยชนๆไมคอยแหง หนเอามาเกบไวใน.

ประโยชนกระชายดำ ในปจจบนนอกจากเราจะใชกระชายดำเพอเปนยาสมนไพรทงแบบหวสดและแบบแหง ยงมการนำไปบดเปนผงบรรจซองไวชงกบนำรอน. กระชาย มอยดวยกน 3 ชนด คอ กระชายดำ กระชายแดง และกระชายเหลอง แตในบทความนเราจะพดกนถงกระชายเหลอง โดยกระชายเปนพชสมนไพรทคน. ขอด คอ เหลาหรอแอลกอฮอลชวยสกดสารสำคญจากสมนไพรออกมา ไดมาเปนยารกษาโรคไดตามสรรพคณของยาทใชดองไมเปลองตวยาสมนไพรมาก.

สมนไพรกระชายดำ ยงมชอเรยกตามทองถนอนๆ อกเชน ขง ทราย มหาสารคาม กะแอน ระแอน วานกนบง วานกำบง วานกำบงภย วานจงงง วานพญา. หนงในบรรดาผลตภณฑสมนไพร ผลตโดยวสาหกจชมชนกลมนาเมองไทยสมนไพรเพอสขภาพทอำเภอนำโสม จงหวดอดรธานนน กระชายอบนำผง. กระชายดำ มสรรพคณทางยาดงน คอ รากเหงา เปนยาขบปสสาวะ ขบลม แกบด แกทองอดเฟอ แกโรคกระเพาะอาหาร โดยใชรากเหงาดองกบสราขาว.

นำเหงากระชายดำมาดองกบเหลาขาวและนำผงแท กระชายดำ 1 กโลกรม. สมนไพรยาดอง กระชายดำ-นำผงปา สวนประกอบ. กระชาย มอยดวยกน 3 ชนด คอ กระชายดำ กระชายแดง และกระชายเหลอง แตในบทความนเราจะพดกนถงกระชายเหลองครบ โดยกระชายเปนพชสมนไพรท.

สมนไพรแสนมหศจรรยของทานชาย ออ เพราะสรรพคณของกระชายดำทไดรบการกลาวขานกนมากกคอ สรรพคณเพมพลงทางเพศ หรอแกโรคกามตายดาน. กระชายดา ดองนาผง ยาอายวฒนะ 24 กพ58 12 ครวคณตอยหมปผด. นำผง 1 ชวด ดองทงไวประมาณ 9-15 วน แลวนำมาดมวนละ 1-2 เปก.

7 สมนไพรลดความอวน.


อาหารใต ผ ดเผ ดหม สะตอ ส วนผสม เม ดสะตอ 1 ถ วยตวง เน อหม 400 กร ม พร กช ฟ าห นแฉลบ 6 เม ด หอมแดงห น 2 ช อนโต ะ กระเท อาหารใต ส ตรทำอาหาร อาหาร


นำด นเก ากล บมาปร งใหม ให ม ค ณภาพด Youtube สวน สวนผ ก


ป กกลางไก ต มซ ปเปอร เมน เน อหม อาหาร การทำอาหาร


ข าวต มม ด ขนมโบราณ หวาน ม น อร อย ส ตรอาหาร จานโปรด อาหาร ม น หวาน


ป กพ นในบอร ด ขมมจ น


รวม ไอเทมเป ดร านน ำ ใน Makro ลงท นง าย ได เง นเร ว ส นค าป ายแดง ในป 2021 ว ปคร ม เยลล ส ตรอาหาร


เสร มสวยน องสาว ให ฟ ตๆๆ ส ตรอกฟ ร ฟ ต แบบธรรมชาต สารส ม ทำให ช องคลอดฟ


ก บข าวก บปลาโอ 281 ขนมจ นน ำพร กส ตรโบราณ Youtube อาหาร การทำอาหาร ส ตรอาหาร


ว านเสน ห จ นทน แดง ด ดสารพ ษในอากาศ ม เสน ห Ep 01 เสน ห จ นทน แดง Youtube ต นไม ในบ าน การทำสวนผ ก


ส ตรลาบไก พร กไทยดำ เมน ส ดแซ บท หลายคนช นชอบก บลาบซ งสามารถด ดแปลงเน อส ตว ได หลายอย างแต คร งน เราขอใช ป กกลางไก ย างเ การทำอาหาร อาหาร ส ตรอาหาร


ต นกาสะลอง ป บ ไม มงคล สรรพค ณบำร งกำล ง ร กษาไซน สอ กเสบ ร ดส ดวงจม ก ธรรมชาต สม นไพร สวน


สร างอาช พก บชานมไข ม กบรรจ ขวด เก บได นานไข ม กไม แข ง พร อมคำนวณต นท น ป าหน ง ต งโป ะ Youtube ชานม ส ตรทำอาหาร ส ตรเคร องด ม


Https Www Youtube Com Watch V Ed8e2cmlmio Feature Share มะนาว กระเท ยม


ปล กต นอ อนผ กบ งในตระกร า ว สด ท ม หาง าย งอกง าย ว ธ เพาะเมล ด Diy และงานฝ ม อ


เมน จาก ผ กพ นบ าน ในภาคใต อาหาร เมน ผ กโขม


น ำยาเร งราก เร ว แรง ทะล นรก ได ผลล านเปอร เซ นงบไม ถ ง 30 บาท การปล กพ ช ปล กผ ก การทำสวนผ ก


ส วนผสม 1 เน ออกไก 2 แป งทอดกรอบสำเร จร ป ชน ดท ม ผงฮอทแอนด สไปซ ให มาด วย 3 ไข ไก 4 ซ อ วขาว 5 น ำปลา 6 น ำมะนาว 7 ข าว อาหาร ส ตรทำอาหาร การทำอาหาร


ส ตรแกงป าปลาช อน ส ตรอาหาร จานโปรด อาหาร ส ตรอาหารไทย แกง


แกงนพเก า อาหาร อาหารเย น ส ตรทำอาหาร