ยาภาษาอังกฤษ

Medical representative อะคะ ชอภาษาไทย กผแทนยา จากคณ. บรษทภายใต Saint – Gobain.


ภาษาอ งกฤษพ นฐาน คำกร ยาท ใช บ อย คำศ พท ภาษาอ งกฤษ ภาษา การศ กษา

แนะนำ ยาแนวของ Weber Thailand.

ยาภาษาอังกฤษ. แอปคมอวลภาษาองกฤษสำหรบอปกรณ Android บรรจคำศพทและวลทเปนประโยชนกวา 6000 คำพรอมเสยงพด มรางวลเปนเครองการนต. Medication drug dose pill tablet Example. It has ชอยา แลวตามดวยวธการใชเปนภาษาองกฤษ เชน Take it จ ำนวนของยา ความถตอวน เวลา for จ ำนวนวน day s ค ำทแสดงความถทพบบอย เชน once dailya day.

51 230009 ความคดเหนท 14. ฉลากยา Medicine Labels เปนฉลากทใหขอมลทผใชยาจำเปนตองทราบเพอทจะใชยาไดอยางถกตอง วนนเราจะมาเรยนรคำศพทเกยวกบฉลากยา. ยา N medicine See also.

สงทใชแกหรอปองกนโรค หรอบำรงรางกาย ยา N drug See also. ยาดม ยาสด มความหมายเหมอนกบ inhalation ๒ แพทยศาสตร ๖ สค. ลองหยบยาในกลมนนทคาดวาใชไดและปลอดภยแลวเพราะ ยาก ทจะถามวาแพยาอะไร อาการชดเจนคอ.

– ภาษาองกฤษ ท. คำศพทคำวา ยาดม ในภาษาองกฤษคอ n-smelling-saltesinhalantesaยาดมกเปนยาประจำตวของคนแกดความหมายคำอานคาแปลเพมเตม คลก. YaIRkA – 16 พย.

พจนานกรมออนไลน คำแปล ยา คอ คนหาคำศพท แปลภาษา ความหมายของคำวา ยา หมายถง ดกชนนาร ออนไลน ภาษาไทยและภาษาองกฤษ Sanook English Thai Dictionary. คำศพทเกยวกบยา ภาษาองกฤษ และอปกรณปฐมพยาบาลเบองตน ในรานขายยา ภาษาองกฤษ พรอมคำอาน คำแปล ปฐมพยาบาล ยา ภาษาองกฤษ คำอาน. คนหาคำศพท ยากำจดวชพช แปล ไทย-องกฤษ lexitron แปลภาษาไดงาย ๆ ไดหลากหลาย พจนานกรมออนไลน ดกชนนารออนไลน คนหาคำศพท มากมาย.

รานขายยา หรอบรเวณทจำหนายยา ภาษาองกฤษ มกเรยกวา Pharmacy เรามาดตวอยางประโยค และคำศพทตางๆ ทควรร สำหรบใชสนทนากนครบ ภาษา. คำศพทภาษาองกฤษเกยวกบชอยาภาษาองกฤษ Adhesive plaster พลาสเตอรปดแผล Analgesic ยาบรรเทาอาการปวด Anesthetic ยาชา ยาสลบ. ยาแนวภาษาองกฤษ เรยกวา Tile Grouts.

บรการฟรของ Google นจะแปลคำ วล และหนาเวบจากภาษาไทยเปน. สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท Add Line กบเรา. ฉลากสนคา ภาษาองกฤษ – คำคพทภาษาองกฤษทควรรบนฉลากยา ฉลากสนคาฉลากอาหาร การอานฉลากยา ฉลากอาหาร ผลตภณฑจากตางประเทศ.

ยาแนวกระเบอง ตามผนงในหองนำ หองครว. คำศพทคำวา ยาบา ในภาษาองกฤษคอ n-amphetaminedยาเสพยตดทกระตนระบบประสาท-ทำใหรางกายไมตองการพกผอนsยาขยน-ยาบา-ยามา.


บ ตรภาพภาษาอ งกฤษ Google ไดรฟ คำศ พท ภาษาอ งกฤษ บ ตรคำ ตำราเร ยน


ประโยคอ งกฤษ คำศ พท ภาษาอ งกฤษ เร ยนภาษาอ งกฤษ ประเภทคำ


การเร ยกลำด บญาต เป นภาษาอ งกฤษ ความร


คำศ พท กร ร ยา ท าทาง พร อมร ปคะเอามาฝาก หม บ านเด กสองภาษา พ อแม สร างได ประเภทคำ คำศ พท ภาษาอ งกฤษ บ ตรคำ


คำศ พท กร ร ยา ท าทาง พร อมร ปคะเอามาฝาก หม บ านเด กสองภาษา พ อแม สร างได คำศ พท ภาษาอ งกฤษ ประเภทคำ บ ตรคำ


บ ตรภาพภาษาอ งกฤษ Google ไดรฟ คำศ พท ภาษาอ งกฤษ การศ กษา บ ตรคำ


การเข ยนภาษาอ งกฤษธ รก จ โดย ดร ณ ฐว ภา ว ร ยา Ookbee หน งส อ


คำศ พท ภาษาอ งกฤษ เก ยวก บคนในครอบคร ว ญาต พ น อง ล ง ป า ป ย า ตา พ น อง การศ กษา เด กๆ


เร ยนภาษาอ งกฤษ ความร ภาษาอ งกฤษ ทำอย างไรให เก งอ งกฤษ Lingo Think In English คำศ พท ภาษาอ งกฤษน าร เ การเร ยนภาษาอ งกฤษ บทเร ยน ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ


เร ยนภาษาอ งกฤษ ความร ภาษาอ งกฤษ ทำอย างไรให เก งอ งกฤษ Lingo Think In English คำศ พท ภาษาอ งกฤษน าร เก การเร ยนภาษาอ งกฤษ เร ยน ภาษาอ งกฤษ การเร ยนร


บ ตรภาพภาษาอ งกฤษ Google ไดรฟ ประถมศ กษา การศ กษา อ งกฤษ


ดาวน โหลด บ ตรภาพคำศ พท ภาษาอ งกฤษ จำนวน 183 คำ ข าวการศ กษา คร ท เดย บ ตรคำ คำศ พท ภาษาอ งกฤษ แบบฝ กห ดภาษา


คำศ พท กร ร ยา ท าทาง พร อมร ปคะเอามาฝาก หม บ านเด กสองภาษา พ อแม สร างได คำศ พท ภาษาอ งกฤษ ประเภทคำ อ กษรไทย


เร ยนภาษาอ งกฤษจากการ ต น บน Instagram All About Sonya เก ยวก บ ซอน ย า Mrsthinglish English อ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ Le ภาษา เร ยนภาษาอ งกฤษ การเร ยนร


ป กพ นในบอร ด Living English Tips


ส อการสอน เร อง Days Of A Week 1 ส ปดาห ม 7 ว น ภาษาอ งกฤษ ช วงช นท 1 คร คร บดอทคอม 1 Krukrub คำศ พท ภาษาอ งกฤษ เร ยน ภาษาอ งกฤษ บ ตรคำ


My Grandma ย าของผม เร ยนภาษาอ งกฤษ ภาษา ภาษาอ งกฤษ


คำศ พท กร ร ยา ท าทาง พร อมร ปคะเอามาฝาก หม บ านเด กสองภาษา พ อแม สร างได ประเภทคำ การเร ยนภาษาอ งกฤษ คำศ พท ภาษาอ งกฤษ


Pantip Com N8993969 มาแล วค ะ บ ตรคำศ พท ยานพาหนะ ก บ Preproition การเร ยนภาษาอ งกฤษ ก จกรรมเสร มท กษะเร ยนร เด กอ อน คำศ พท ภาษาอ งกฤษ