วิเคราะห์ Swot ยา โย อิ


เม อไก ทอด ล ม นโฮ ขอช งตลาดไก ทอด ล งเคน การออมเง น ภาพประกอบ ร ปถ าย


เป นหน งส อท กระต กความค ดได ด ท เด ยว เน อหากระช บและค อนข างแน นเพราะผ เข ยนเข ยนมาจากประสบการณ ของต วเอง คำคมค ดบวก คำคมความส มพ นธ หน งส อน าอ าน


เม อไก ทอด ล ม นโฮ ขอช งตลาดไก ทอด ล งเคน การออมเง น ภาพประกอบ ร ปถ าย