ยาขยายหลอดลม คือ

ยาแกไอในเดกทควรใชและมประโยชน คอ ยาทจะทำใหเดกสามารถไอ และขบเสมหะออกไดด ไดแก ยาจำพวกขยายหลอดลม ยาขบเสมหะ และยาละลายเสมหะ. การรกษาโรคปอดเรอรงทสำคญทสดอยางหนงคอ การใชยาเพอขยายหลอดลม ซงมทงยาชนด.


ยา Ventolin อาการ ไอไว ขยายหลอดลมเวลาไอหน กๆ นายอาน น จ

ยาขยายหลอดลม เปนยาทมคณสมบตคลายกลามเนอภายในปอด ชวยใหทางเดนหายใจขยายออกและหายใจสะดวกขน มกนำมาใชรกษาโรคหรอภาวะเรอรง.

ยาขยายหลอดลม คือ. ยานเปนยาขยายหลอดลม ใชเพอชวยปองกนและรกษาอาการหายใจมเสยงหวดเนองจากหายใจขด หายใจลำบาก แนนหนาอก ซงเกดจากโรคปอดทม. โรคหลอดลมอกหนงโรคทเปนไดงายมาก เพราะวาสาเหตสวนใหญมกจะมากจากชวตประจำวนของเราทงนน โรคหลอดลมอกเสบม 2. ฤทธทางเภสชวทยา บโรดอล ประกอบดวยยาขยายหลอดลม 2 ชนด คอ ipratropium bromide ซงเปนยาประเภทแอนตโคลเนอรจคและ fenoterol.

ประเมน reversibility ในทางคลนกทนยมใชคอการใชยาขยายหลอดลม เพอดการตอบสนองของการอดกน ทางเดนหายใจ โดยกอนการตรวจผปวยตองทำการหยด. Theophylline ทโอฟลลน เปนยาในกลมยารกษาโรคหอบหด Antiasthmatic และโรคปอด มฤทธคลายกลามเนอบรเวณรอบ ๆ ทางเดนหายใจภายในปอด ทำใหทางเดนหายใจ. Salbutamol เปนยากระตน β2-adrenergic ทจำเพาะทำใหลดการหดเกรงของหลอดลม หลอดลมมการขยาย bronchodilator Salbutamoใชเพอบรรเทาอาการหลอดลมหดหรอ.

กระบอกพนยา Spacer คอ อปกรณทเปนทอกลวง ใชตอกบหลอดยาพนกอนพนยาใหกบผปวย กระบอกพนยามหลายรปแบบ อาจเปนทอตอธรรมดาเพอเพม. ดแลใหไดรบยาขยายหลอดลม คอ berodual 1 g vain ทก 4 ชวโมง และseretide Evohaler 25125 2 puff bid ตามแผนการรกษาของแพทย. ยาขยายหลอดลม Bronchodilators คอยาทชวยใหหายใจไดงายขน โดยการเพมการคลายตวของกลามเนอหลอดลมทำใหหลอดลมขยายตวกวางขน ซงสวนมากยาจะ.

ของการบรหารยารปแบบนมดวยกน 3 ประการ คอ. Albuterol คอ ยาขยายหลอดลมชนดหนง ออกฤทธคลายกลามเนอรอบหลอดลม ทำใหหลอดลมขยายตว เพมปรมาณอากาศเขาปอด. ยา terbutaline อยในกลมยาเบตา agonists จะใชในการปองกนและรกษาภาวะหลอดลมหดตวในโรคหอบหด โรคหลอดลมอกเสบเรอรงและ.

Daily Expert – สาระปนยารไว ใชถกวธ กบ Salbutamol ยาขยายหลอดลมภญวรพรรณ คำอย. โรคระบบหายใจ ตวอยางเชน การให corticosteroid หรอยาขยายหลอดลมใน. ยาขยายหลอดลมทใชในผปวย COPD ระดบตน mild ตวเลอกแรกคอ ipratropium bromide ทงนผปวย COPD ทอาการรนแรง severe ซงไดรบยาขยายหลอดลมแบบ nebulizer ทง ipratropium.

อลบเทอรอล Albuterol ใชรกษาและ.


พ ก ดเบญจเกสร ดอกไม ร กษาโรค ปร บสมด ลในร างกาย ส ขภาพด


ช อยา Anapril ม ต วยา Enalapril Meleate 5 ม ลล กร ม ใช ร กษาความด นโลห ตส ง โดยขยายหลอดเล อด สามารถใช เพ อลดการทำงานของไตลงสำหร บผ ป วยโรคใตบางประเภท นายธนภ


ฝ ายขาว สม นไพรสรรพค ณแก ไอ หลอดลมอ กเสบ ร ดส ดวง สมรรถภาพทางเพศเส อม


สม นไพรแก หอบห ด สม นไพร สม นไพรร กษาหอบห ด หอบห ด สม นไพร


11 สรรพค ณ ประโยชน ของดอกป บ ร กษาหลอดลมอ กเสบ บำร งกำล ง ส ขภาพด


Tabebuia Argentea Britt Tabe Loueng Landscape Design Landscaping Plants Plants


Share Daily Moments With Friends On Line


ต นตำแยแมว ม ประโยชน ท งแมวและคน ร ว ว Thai Herbs เกษตรบ านนา Channel Youtube


ถ าจะเยอะขนาดน เอาทรามาดอลไปก นซะนะ ทรามาดอล เป นยาบรรเทาอาการปวดปานกลางถ งร นแรง เป นยาท ผล ตในเยอรมน เข าส ร างกายได หลายทาง ท งฉ ดและทาน ม ผลข างเค


เร ว สม นไพรพ นบ านลดความด น ลดไขม น แก ห ดไอ ข บลม และแก ระด ของสตร สม นไพร ส ขภาพ


กรดน ำ สม นไพรข บระด ขาว แก ไอ ลดไข บำร งธาต แก ปวดฟ น และหลอดลมอ กเสบ สม นไพร ต นไม


ช อยา Pseudoephedrine ยาแก หว ดในล กษณะค ดจม ก สรรพค ณ เป นยาบรรเทาอาการค ดจม กน ำม กไหลจากโรคหว ด ไซน สอ กเสบ และโรคภ ม แพ ทางเด นหายใจอ น ๆ โดยม ท ง


6 สม นไพรสรรพค ณร กษาโรคไต ลดน ำตาลในเล อด ข บป สสาวะ ชะลออาการไตเส อม สม นไพร กระบะปล กผ ก ส ขภาพ


Brochure Design ภ ม แพ ในเด ก ส ขภาพ


อาร เอสว ภ ยใกล ต วของล กน อย See Interesting Content From Chulahospital Directly On Timeline ความร


How To Make An Interesting Art Piece Using Tree Branches Ehow


ยาและสาร ม ผลต อการนอน ควรหล กเล ยง อาหารการก นเพ อส ขภาพ คำคม ส ขภาพ


ป กพ นโดย Nalalan Suthasinee ใน การด แลส ขภาพ ผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ ส ขภาพ เคล ดล บการด แลส ขภาพ


ช อยา Xyzal เป นยาต านฮ สตาม นใช ร กษาโรคเย อจม กอ กเสบ เย อบ ตาอ กเสบ เน องจาก ภ ม เเพ อาการค น เเละ อาการลมพ ษ นาย พณฉ ตร เจร ญผล เลขท 37 943pharm