ญาณ แปลว่า

ปญญาในการละ เปน ปรจจาคฏฐญาณ ญาณในความวาสละ 23. ชอญาณศาหมายถงอะไร แปลวาอะไร มความหมายวาอะไร มาดกนเลย.


ป กพ นโดย ประท ป แก วเม องป ก ใน พ ทธศาสนา คำคม ศาสนาพ ทธ

ญาณ แปลวา ความร คอ ปรชาหยงร ปรชากำหนดร หรอ กำหนดรไดดวยอำนาจการบำเพญวปสสนา เรยกวา วชชา บาง.

ญาณ แปลว่า. เครองกนญาณนนไมม เปนญาณทเนองดวยอาวชชนะนนเอง ฉะนนญาณนนจงชอวา อนาวรณะ – ไมมการตดขด อนาวรณะ นนนนแหละทาน. Jñāna ชญาน แปลวา ความร คอ ปรชาหยงร ปรชากำหนดร หรอ กำหนดรไดดวยอำนาจการทำสมาธและวปสสนา เรยกวา วชชา. Toggle navigation Name108 ชอมงคล ตงชอลก วเคราะหชอ.

เมอใจเราหนกแนนเปนกลางแลว ความคดพจารณาญาณกกระจางแจมใส เปนไปในทางทเปนคณประโยชน Thai definition. สจจญาณ กจจญาณ กตญาณ ฟงธรรมแลว มขอของใจในสภาพธรรมของญาณ และในภาษาบาล ญาณแปลวาอะไรครบ ตางกบณาน อยางไร. อาตมาชอ ญาณธโร แปลวา ผทรงญาณ ซงคำวา ญาณ นน หมายถงองคความร และนกปราชญ ตอนเปนฆราวาสอาตมานนไมเคยไดคดมาบวชเปน.

ความร เครองร ปญญา ปญญาอนรจก ปรชาหยงร ปรชากำหนดร มหลายอยาง เชน อยาง ๑ ม ๓ คอ ๑. ญาณณษา แปลวา ผประพรมความรผใหความร ชอ จรง ลก สาว ความ หมาย ด ชอมงคล ใชแลวดไวตงในป 2020. ญาณ ยานยา-นะ ยาน-นะ มค.

ญาณภทร อานวา ยา-นะ-พด แปลวาความหมาย หมายถง ผมปญญาอนประเสรฐ. นพพทาญาณ นพพทานปสสนาญาณ – เรยกแบบ วปสสนาญาณ ญาณอนคำนงถงดวย ความหนาย จากการไปรตามความเปนจรงของสงขารหรอขนธ๕ วาลวน. คนหาคำศพท ญาณ แปล ไทย-ไทย อเปลอง ณ นคร แปลภาษาไดงาย ๆ ไดหลากหลาย พจนานกรมออนไลน ดกชนนารออนไลน คนหาคำศพท มากมาย.

ญาณ N perception See also. ใหญ แปลคำวา อารมณคอ mood ฉนรอารมณไมด กลายเปน im in bad mood แตถา แปลตามรากศพทเดม จะเปน สงเปนอกสลถกจบไดโดยฉน เปน. สมถะ-วปสสนากรรมฐาน ฌาน ญาณ อภญญา สมถะ แปลวา ความสงบ กาย วาจา ใจ วปสสนา แปลวา การทำปญญาใหเหนแจง กรรมฐาน คอ การกระทำตงมนอย.

ญาณกา อานวา ยา-น-กา แปลวาความหมาย หมายถง ผมความร. ปญญาเครองเจรญ เปนเอกรสฏฐญาณ ญาณในความวามกจเปนอนเดยว 24. ญาณทศนะ ยา-นะ- แปลวา การรและการเหน การเหนคอการรจรง การเหนดวยการรจรง การเหนอยางประเสรฐ คอการรอยางแจมแจง.


ป กพ นโดย Aek24qb ใน พระราชพรหมยาน


Indhamma Dhamma Together กรรมส กว าทำ กรรม


การโมทนา เขาแปลว า ย นด ด วย พระราชพรหมยาน ว ระ ถาวโร หลวงพ อฤาษ ล งดำ ว ดจ นทาราม ท าซ ง จ งหว ดอ ท ยธาน ศาสนาพ ทธ คำสอนพระพ ทธเจ า


ป กพ นโดย Boonyarit Bpsw ใน พระราชพรหมยาน พระพ ทธเจ า


ป กพ นโดย Raiclassy ใน บ นท กของฉ น


ป กพ นโดย Thai Thai ใน ธรรมะสมเด จพระส งฆราช


ป กพ นโดย Brooklyn ใน ธรรมคำสอน เพ อหนทางสว าง


การเข าถ งญาณป ญญา เพ อด งด ดความสำเร จ ข อความจากจ กรวาล Ep 11


เวลาตายไป น มนต พระ มาก ว ด มาสวดก สลา ธ มมา ก ไม เก ดประโยชน อะไร พระธรรมว ส ทธ มงคล บ ว ญาณสม ปน โน ว ดป าบ านตาด อ ดรธาน คำคม พระพ ทธเจ า


ป กพ นโดย Pranee Krueangwongthai ใน Now And Forever คำคม คำคมโดนใจ คำคมสร างแรงบ นดาลใจ


ป กพ นโดย Sand Toeachother ใน Monk คำคม คำคมปราชญ เปร อง คต เต อนใจ


ข าวจร งสปร งน วส บน Instagram ธรรมะว นศ กร ถ าเราได สงบ ก แปลว าได ความส ข ได ธรรมะ คร นถ าเก ดความสว าง ก ได ป ญญาในองค ญาณ หลวงป จาม Thumbs Up


อ นท จร งเธอก ช อ ภ ม พล ท แปลว า กำล งของแผ นด น แม อยากให เธออย ก บด น เม อฟ งคำพ ดน แล วก กล บมาค ด ซ งแม ก คงจะสอนเรา และม จ ดม งหมายว า อยากให


ป กพ นโดย Vhggu ใน พระโอวาทส งศ กด ส ทธ จ


ป กพ นโดย Noppamart Ngokphon ใน ข าพเจ าเป นสาวกของพระผ ม พระภาค ในป 2020


อาน สงส ของ ก ศลบ ญทาน น พระธรรมว ส ทธ มงคล บ ว ญาณสม ปน โน ว ดป าบ านตาด อ ดรธาน คำสอนพระพ ทธเจ า คำคม พระพ ทธเจ า


ป กพ นโดย Fufu ใน พ ทธศาสนา คำคม


ป กพ นโดย Miss Serendipity ใน Buddhist


คนเราโดยมากม กถ อ อ ปสรรค เป นเคร องบ นทอนกำล งใจ เลยท อแท ท จะแก ไขปร บปร ง พระญาณส ทธาจารย ส ม พ ท ธาจาโร หลวงป ส ม พ ท ธาจาโร ว ดถ ำผาปล อง อ เช