ยา หอม ตรา ฤาษี ทรง ม้า

ยาหอมสราญจต แกลมจกเสยดแนน วงเวยนศรษะ. ตำรายาสมยตอมา ปรากฏตำรายาทเขากฤษณาอกมากมายหลายชนด ซงลวนแตมสวนผสมของกฤษณาทงสน ตราบกระทงปจจบน มตำรายาทเขากฤษณา.


เลขเด ดล มเจ าม อ พ อข นช างเม องส พรรณ ปะทะไอ ไข ว ดไผ แขก เท ยน ทองคำเปลว ดอกไม

ยาหอมตราฤาษทรงมา 2 ขนาด 15 กรม 30 กรม ชวยเลอดลมไหวเวยนไดด ชมคอ ทองอดทองเฟแ ขบลม ชอป ยาหอมตราฤาษทรงมา ขนาด 1530 กรม พรอมสง.

ยา หอม ตรา ฤาษี ทรง ม้า. ยาหอมตราฤาษทรงมา กลองพเศษ แกลมวงเวยน หนามดตาลาย คลนเหยน อาเจยน แกลมจกเสยด แนน ทองขน ทองเฟอ ฤาษทรงมา ทรงมา ฤาษ ยา. ยาพระนอน เปลยนชอเปน ยาเมดพด ๔๐๐ และยาแคปซลพเฮรบ. 31ยาแผนโบราณยาหอม ยาหอมอนทรโอสถแทงทอง ตราปราสาททองแบบ.

สรรพคณยาหอม สรรพคณหลก ๆ ของยาหอมคอ มงทปรบสมดลของเลอดลมในรางกาย บำรงหวใจ เพราะในรางกายคนเราจะประกอบไปดวยธาตดน นำ ลม ไฟ. ซองยาหอมสวางอารม ตราฤาษทรงมา หลวงพอมย วดดอนไร จสพรรณบร ป 2497 ยาหอมรนเกาๆยาเตมๆเดมๆ และไมมรอยฉกขาด กลนหอมฉย สมบรณสด. ฤๅษ แปลวา ผมปญญาอนไดมาจาก การฝกฝนพลงจตอยางเดดเดยว เพอมงประโยชนในหนทางความสำเรจ ในสงใดสงหนงซงเหนอกวา.

ยาหอมตรามา สคนธโอสถตรามา 6 บบณยะรตเวชจำกด. เปดบรการ องคาร-อาทตย 900 – 2100 น จองคว โทร. ยาฤาษหายปวย เปลยนชอเปน ยาระบายตราพระฤาษ ราคา ๕๐ บาท ๗.

ซงเปนตระกลหมอยา ผสรางตำนานยาหอมสคนธโอสถ ตรามา ใหเกยรตนำชม เลาความทรงจำทมตอบานยาหอม พรอมทำกจกรรม Mini Work Shop ใหลกคาได. ยาหอมสคนธโอสถตรามา–ความเปนมา ยาหอม นบเปนมรดกทางภมปญญาของไทย ในคมภรแพทยแผนไทย มบนทกตำรบยาหอมวามอยมากกวา 300 ตำรบ ม. นางสำเภา ยาหอมทอง สงขสวรรณ เกดป 2457 ถงแกกรรมเมอป 2545 อาย 88 ป อยบานสาล อบางปลามา จสพรรณบร.

ยาหอมตราฤาษทรงมา เบอร 1 15 กรม บรการสง รอรบสนคาทสงไปใหถงหนาบานของคณ โดย ไปรษณยลงทะเบยน EMS Kerry Grab taxi lineman Go-jek Get Lalamove. ในตำรายาทเขากฤษณามอยหลายชนด เชน ยากฤษณากลนตรากเลย สรรพคณชวยบำบดอาการปวดทอง จกเสยดแนนทอง หรอยาหอมทเขากฤษณากม. ชวนลปสเตอรมาเยอนบานโบราณหาแผนดน ทเคยอบอวลดวยกลนหอมของยาสมนไพรของยาหอม สคนธโอสถ ตรามา มาในบดนถกชบชวตใหกลมกลน.

0957642768 บานยาหอม 156 ถนนตะนาว แขวงบวรนเวศ. มาคอกแตก คอกมาแตก มนฤาษ กาโร ระนอง พญานอนหลบ นครสวรรค มาดพรายโรง โคราช เดอเครอ เชยงใหม บาบวย คนเมอง. ไทเฮาจงทรงยนดและเปรยวา ชาหลงจงแหงหงโจวน ชางเปนยาวเศษยงนก เฉยนหลงฮองเตจงมรบสงใหแตงตง ชาหลงจง 18 ตนท.


พระกำแพงซ มกอ พ มพ ใหญ ม กนก


ป กพ นในบอร ด อาหาร


พระกร ว ดประย รวงศาวาส


ข บป สสาวะ แก อาการท องเส ยด วย สม นไพรกระด งงาไทย และร กษาโรคผ วหน ง สม นไพร กระด งงาไทย จ ดเป นไม ย นต นไม ผล ดใบขนาดกลางถ งขนา สม นไพร การเวก น ำม นหอมระเหย


พระพ ทธหล งย นต เน อช นตะก วเก า หลวงพ อโต ว ดว หารทอง ป 2457 พระพ ทธเจ า ศาสนาพ ทธ ศร ทธา


ประว ต พระซ มกอ พระกำแพงซ มกอ เหร ยญ พระพ ทธเจ า ความสงบส ข


ตะกร ด


ปร บแสงด มวลสาร ในพระสมเด จ


พระพ มพ พรหมส หน า หลวงพ อดำ ว ดก ฏ ว ดศร มงคล จ ปราจ นบ ร อ ปสรา อม วเลท พระเคร อง พระแท ประม ล ร านค า เว บ พระ คอม ร านค า


เคร องอ ดถ านแท งด วยม อแบบม อโยก V2 ทำตามได เลยอ ดถ านได ไวกว าเด ม Youtube การสอน


พระคร เกษมธรรมน นท หลวงพ อแช ม ฐาน สสโก ว ดดอนยายหอม นครปฐม ศาสนาพ ทธ


เหร ยญใบโพธ หลวงพ อโสธร ว ดโสธรฯ จ ฉะเช งเทรา พ ศ ๒๕๑๕ 1 ร านค า


ป กพ นโดย Prasit Tangjitrapitak ใน Kamphaeng Phet Buddha Image พระกำแพงเพชร


ว ธ ดองว านข นหมากเศรษฐ ด วยน ำผ ง มห ศจรรย ยาอาย ว ฒนะ คงความเป นหน สม นไพร


เหร ยญ หลวงป เผ อก ว ดสาล โข จ นนทบ ร ร น2 ป พ ศ 2514 พ มพ ใหญ เหร ยญ


พระผงจ นลอย กร ว ดค สลอด อย ธยา ประมาณป 2470 ภาพหายาก ศร ทธา


พระร ปหล อก นดอกจ นทน หลวงพ อปาน ว ดบางนมโค ท ระล กในงานทำบ ญครบรอบ ๑๐๐ ป เก ด พ ศ ๒๕๑๘ อ ปสรา อม วเลท พระเคร อง พระแท ประม ล ร านค า เว บ พระ คอม ร านค า


พระรอด หลวงป ผ น เขมกาโม ว ดโพนไซ Rittamahawed ส ดยอดว ตถ มงคลท ทรง พลาน ภาพ อธ ษฐานใช ได ท กด าน พระรอด ฝ งไม ลอดค ก ร Phan Personalized Items Items


แก กามตายด าน ช วยบำร งกำล ง กระชายแดง และป องก นโรคเบาหวาน กระชายแดง สม นไพรท องถ นม ช อ ว า กระชายป า ข งแคลง ข งแดง ข งทราย ภาคอ สาน ข สม นไพร น ำม น