ยา หยอด ตา ต้อหิน ผล ข้าง เคียง


ตอหน โรครายเสยงตออาการตาบอด ปจจยเสยงใกลตว โรคตอหนเปนอกหนงโรครายทนาเปนหวงเพราะเสยงตออาการตาบอด อกทงยงมปจจยเสยงใกลต เคล ดล บการด แลส ขภาพ กายบร หาร ส ขภาพ ฟ ตเนส


ป กพ นโดย Thanaporn ใน ส ขภาพ ตา ส ขภาพ การด แลส ขภาพ ส ขภาพ ฟ ตเนส