ที่ดิน ศาลา ยา 50 ตาราง วา

ขายดวน ทดน 56ไร 2งาน 50ตารางวา ตบานพรก อบานนา จนครนายก. ขาย 750000 บาท OMG.


ขายบ านเด ยว หม บ านปร ชา ถนนส ว นทวงศ 34 เขตม นบ ร รายละเอ ยด ขายบ าน หม บ านปร ชา 120 ตรว ถ ส ว นทวงศ 34 ฝ ห องน งเล น ห องคร ว ห องนอน

ขาย ทดน รมแมนำลพบร ปาสก 10-2-978 ไร ตสวนพรก อ.

ที่ดิน ศาลา ยา 50 ตาราง วา. ซเพชรมาตคาม15 ตหวทะเล อเมอง จนครราชสมา. บานชนเดยว 100 ตารางวา ฟงกชนครบทมทงสระวายนำ ศาลา หองรบแขก และหองนอนอยภายในพนทใชสอยทงสนประมาณ 100 ตารางเมตร. หนากวาง 16 เมตร ลก 25 เมตร.

38698-ขาย ทดน ถนน ศาลายา -นครชยศร เนอท 2 ไร 18050 ตรว. ขาย ทดน แมรม ทนา ววเขา ตสนโปง อแมรม เนอท 5-1-55 ไร ไรละ 900000 4848750บ ถนนเขาทดนเปนลกรง หางจากถนน. ขายบานพรอมทดน 50 ตารางวา อยซอย อบต.

ขาย บานพรอม ทดน เนอท 50 ตารางวา. ขายทดนตดถนนซปเปอรไฮเวย เชยงใหม-ลำปาง ขาลอง ตำบลยางเนง อำเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ขนาดทดน. แมรม เชยงใหม – สำหรบขาย – ทดน.

แปลงท 1 ขนาด 50 ตารางวา ราคา 1250000-. ขายทดนโฉนดววภเขา 50 ตารางวา ตกดนกเปลา อเมองสระบร ครฑแดง 399000 บาท. ทดนเปลาถมแลว แปลงรมใน โฉนด2แปลงตดกน แปลง281วา กบ 256วา แยกขายได หรอขายรวมได หนากวาง 46เมตร ยาว 467เมตร ทดนหนทศใต โครงการวรยาวล.

คณจรวรรณ ออม แอม Tel. 2148 ตารางเมตร 1 ไร 1. ถกกวานไมมแลวคะ อยาตอรองเลย please.

13 ไร 1 งาน 4 ตารางวา ราคาตอตารางวา. คาโอน ภาษ 5050. ขายดวน ทดน 56ไร 2งาน 50ตารางวา ตบานพรก อบานนา จนค 26047500 นครนายก.

บานปลกเอง ขนาดพนท 20 ตารางวา. 17192 ตารางเมตร 10 ไร 2 งาน 98 SqW. บาท ทดนถมสงกวาถนน 80 เซนตเมตร และลอมรวเรยบรอย.

ถนนราชดำร จากแยกศาลาแดง-แยกราชประสงค จากตารางวาละ 350000 บาท เปน 700000 บาท ถนนเยาวราช ตลอดสาย จากตารางวาละ 550000 บาท เปน 700000 บาท. ขนาดทดน 100 ตารางวา. ขาย ทดนทำเลด ขนาด 2 ไร 2 งาน 50 ตารางวา ยานเมองเอก อำเภอเมอง จงหวดปทมธาน หลกหก.

ศาลายา นครปฐม จงหวดนครปฐม. 100 x 4 400 ตารางเมตร จากนนถาตองการถมดนสง 1 เมตร กนำขนาดทดน ตารางเมตร x ความสง กจะไดปรมาณดนเปนหนวยคว. 40000 บาท ราคาขาย.

วรยาวลล ปนเกลา นครชยศร เนอท 537 วา ถมแลว แปลงรมใน ใกลมหดล ศาลายา เหมาะสรางบาน 37 000วา. ขาย บานเนอท 50 ตารางวา 3 หองนอน 2 หองนำ. หนากวาง 60×130 เมตร ทดน ถมแลว ใกลแมคโคร เซนทรล ตลาดสด มมหดล.

แปลงท 2 ขนาด 50 ตารางวา ราคา 1450000-.


ขายบ าน บ านธาราเทวา พระราม 2 ใน แสมดำ บางข นเท ยน กร งเทพ การเด นทาง กร งเทพมหานคร


Chewathai Residence Asoke ช วาท ย เรสซ เดนซ อโศก ร ว วคอนโด Reviewyourliving Com ร ว วท อย อาศ ย


บ านเด ยวโครงการใหม Delight Phutthamonthon Salaya ด ไลท พ ทธมณฑล ศาลายา บ านเด ยว 2 ช น ด ไซน เหน อระด บ สไตล โมเด ร น จำนวน 132 ย น ต รายละเอ ยดโคร


ตกแต งคอนโด บ าน อพาร ทเมนท เล ก


หลากว ธ แก ท อต น จากของใช ในบ าน ท งง ายและประหย ดส ด ๆ Ddproperty Com ร ปแบบบ าน ห องนอน


Mantana Onnuch Wongwaen 3 ม ณฑนา อ อนน ช วงแหวน 3 2013


สมาคมธ รก จร บสร างบ าน Home Builder Association แบบบ านสวย Design Floor Plans Diagram


สมาคมธ รก จร บสร างบ าน Home Builder Association แบบบ านสวย สร างบ าน


Zerene Rama 2 Thakham ซ ร น พระราม 2 ท าข าม บ านเด ยวด ไซน L Shape เน นการออกแบบให โปร งโล ง เพ อตอบโจทย ท กฟ งก ช นในการใช งา ร ปแบบบ าน แบบบ านโมเด ร น


สมาคมธ รก จร บสร างบ าน Home Builder Association แบบบ านสวย สร างบ าน


สมาคมธ รก จร บสร างบ าน Home Builder Association แบบบ านสวย สร างบ าน ห องนอน ห องน ำ


ตกแต งคอนโด บ าน อพาร ทเมนท เล ก


แนะนำบ านเด ยว ศ ภาล ย การ เด นว ลล ศร นคร นทร บางนา เป ดต วบ านเด ยวโครงการใหม ใจกลางศร นคร นทร เร มเพ ยง 4 ล านกว าบาท พ เศษช วง Pre ร ปแบบบ าน บ าน


ขายทาวน เฮ าส 2ช น ส ข มว ท50 หม บ านพรประด ษฐ ใกล Bts อ อนน ช 800 เมตร บ านร โนเวทใหม กร งเทพมหานคร คลองเตย รห สประกาศ Pp362594 Prakar กร งเทพมหานคร


สมาคมธ รก จร บสร างบ าน Home Builder Association แบบบ านสวย สร างบ าน ห องนอน


ป กพ นในบอร ด I Love Property


แบบบ านช นเด ยวยกพ นเล นระด บ Bp31 แบบบ านช นเด ยวทรงไทยประย กต Bp31 เป นแบบบ านขนาดเล ก ตอบโจทย สำหร บครอบคร วท ม ส ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม ออกแบบบ าน


แนะนำบ านเด ยว บ านช ยพฤกษ ป นเกล า กาญจนาฯ จ ด Pre Opening 29 30 ม ค น เป ดเข าชมโครงการบ านเด ยวใหม ล าส ด ร บส ทธ ร ปแบบบ าน ภายนอกบ าน ออกแบบบ าน


แนะนำบ านเด ยว 2 ช น เดอะ แพลนท กะท ป าตอง บ านเด ยวบนเกาะภ เก ต ราคาเร มต น 3 5 ล านบาท รายละเอ ยดโครงการท Http Www Aseanliving Com Detac ร ปแบบบ าน