สอด ยา ตกขาว เป็น สีชมพู

เปนลกษณะตกขาวทอาจอยในรปแบบเลอดสชมพออนๆ พบไดมากในหญงทกำลงจะตงครรภ ซงเกดจากการฝงตว. เปนลกษณะตกขาวทอาจอยในรปแบบเลอดสชมพออนๆ พบไดมากในหญงทกำลงจะตงครรภ ซงเกดจากการฝงตวของตวออนในโพรงมดลก จนสงผล.


ตกขาวส น ำตาล

วาผหญงสวนใหญหลงจากทานยาหรอสอดยาแลว อาการตกขาวอาจดขนในระยะแรก แตมกจะกลบมาเปนตกขาวอก.

สอด ยา ตกขาว เป็น สีชมพู. ตกขาวสนำตาล – หมดปญหาเรองตกขาว หลายคนทเคยเจอเกยวกบ ตกขาวมอาการผดปกต มามาก อบชน มอาการคนในชองคลอด ซงถอเปนปญหากวนใจ. หมอใหยาฆาเชอรา ชอยา NL 500 เมดสขาว กนวนละ 1 เมดเชาเยน และยาสอด ชอ canazol ญาตมาบอกวา ยาฆาเชอรา แรงมาก ไมนากน เพราะตอนเขาเปน. ตกขาวสเขยว – หมดปญหาเรองตกขาว หลายคนทเคยเจอเกยวกบ ตกขาวมอาการผดปกต มามาก อบชน มอาการคนในชองคลอด ซงถอเปนปญหากวนใจ.

ใชยาสอดรกษาเชอรา แลวตนมาสขาว. บางรายอาจตองสอดยาซำอก 1 เมด. อาการตกขาว เปนสงทผหญงทกคนตองพบเจอ ซงตกขาว.

ตกขาวสเขยว ไมนาเชอวาอาการตกขาวสเขยวกเปนอาการทพบไดบอยเหมอนกน และทนาตกใจคอสาเหตของการตกขาวสเขยวอาจเปนเพราะการ. เปนลกษณะสชมพออน ๆ เพราะเปนตกขาวทมเลอดผสมอยเลกนอย เกดจากการลอกของเยอบโพรงมดลก สวนใหญตกขาวสชมพจะเกด. กบผทมการตดเชอนอย ตกขาวมกมสเหลอง เปน.

ตกขาวสขาว เปนแปงหนา และมอาการคน หรออาจเจบปวดบรเวณ. สำหรบตกขาวทมสเหลองออนคลายนมบด มกลนเหมนแตไมคาว อาจรสกแสบคนบาง มกพบในผปวยทใชยาปฏชวนะตดตอกน. บบยาเตม applicator ทใหมาดวยในกลองยา แลวสอด.

ตกขาวเปนสขาว มปรมาณ.


ตกขาว ค น ส ว กระ


ร กซ Rixie เหมาะก บใครบ าง