บ้าน ให้ เช่า พัทยา ใต้

ใหเชาบานเดยวตดหาดนาเกลอ ขนาด 4 หองนอน 5 หองนำ 1 หองรบแขก 1 หองรบประทานอาหาร 1 หองอาหารบานหรระดบ5ดาว พรอมสระวายนำสวนตว. ใหเชาบานพลวลลาทำรายวนไดใกลวอกกงสตรทพทยาใต 3 หองนอน 4 หองนำ 1 หองนงเลน 1 หองครว ทดน 140 ตรว.


C009390 ขายเดอะทร สต คอนโดพ ทยาใต

ขายบานพทยา คอนโดพทยา หาบานเดยว บานมอสอง บานเชาพทยา บานพกพทยา บานพกตากอากาศใหเชาในพทยา ทงระยะสนและระยะยาว รวมประกาศ เชา-ขาย บานเดยว ทาวเฮาส คอนโด.

บ้าน ให้ เช่า พัทยา ใต้. 35000 เดอน. เชาบาน เชาคอนโด เชาหองพก ตกแถวใหเชา ออฟฟศใหเชา ทดนใหเชา อสงหาฯสำหรบเชา ทกประเภท ทกชวงราคา ครอบคลมในพนท พทยา. ใหเชา 40000 บาท.

ใหเชา ทาวนเฮาส 9 หองนอน พทยา ชลบร. รวม 1090 ประกาศ เชาคอนโด พทยา คอนโดใหเชา รายเดอน ใกลทำเล พทยา ทงหองแบบ สตดโอ หอง 1 หองนอน ในราคาถกทสด คนหางาย อพเดทใหมทกวน. House for rent located near Jomtien beach.

Single storey house internal size 300 m sq 9 bedrooms 9 bathrooms partially furnished partially fitted kitchen laundry on Taxi routes AC self-contained guest house close to local amenities r. บานสวยสไตลเรโทร ใหเชา เขาตาโล พทยาใต. ประกาศลาสดบานใหเชาในพทยา จากเจาของและนายหนา ตง.

บานปณาลเปนบานทนาอยพรอมสงอำนวยความสะดวกมากมาย 2 หองนำ 2 หองนำ ตงอยบนถนนบานนา ตำบล. 102 บตรว สรางเมอ 2021-05-25 0932. อสงหารมทรพยสำหรบขาย ในราคาดทสด เราม 556 อสงหารมทรพยสำหรบขาย คนสำหรบ.

คนหาประกาศบานใหเชา เปรยบเทยบคาเชาจาก 452 ยนตใกล หาดพทยาใต เมองพทยา คนหาไดจากบนแผนทและแบบปรกต ขอมลชดเจน ทง. บานใหเชา ซอยหนองเกตใหญ พทยา 10000 บาท hrae091บานใหเชา ซอยหนองเกต. เชาบานพทยาใต ราคาตงแต 1650000.

ราคาขาย 1850000 บาท ราคาเชา 9000 บาท. ทำเล พทยาใต 3 หองนอน 3 หองนำ 272 ตรม. ใหเชาอาคารพาณชย 1 คหา 4 ชน ใกลหางอเวนว พทยาใต ซ131.

บานใหเชาพทยาใต แบงจายประกนไดฝงทางรถไฟ ใกลเทพประสทธ ใกลถนนสขมวท ทาวนโฮม 2 ชน ขนาดใหญ พกด. ทำเล 5 หองนอน 4 หองนำ รายละเอยด. รวมประกาศใหเชาบาน ในพทยาใต ชลบร กวา 148 รายการ ครอบคลมทกทำเลในพทยาใต พรอมรายละเอยดสถานทใกลเคยง การเดนทาง รวมถงขอมลการ.

ปณาล บานนา บานใหเชา พทยา. นอย ไป มาก ราคา. บานวางใหเชา 2หองนอน ซเขาตาโล พทยา ใหเชา ทาวนเฮาส ทาวนโฮม.


ขายบ านพ ทยา 2 ช น ราคาถ ก ทำเลสวยถนนส ข มว ท พ ทยา 2 ช น เฟอร น เจอร พ นท


บ านพ กส วนต วพร อมสระว ายน ำพ ทยาใต ว างให เช ารายว นบ านหลากส 4 ห องนอน Http Www Thailandholidayhomes Co Th บ านพ กพ ทยา บ านพ กตากอากาศพ ทยา พ ทยาใ ห องนอน


5 Bedroom Pool Villa With Outdoor Dining Area Jomtien Pattaya Luxury Pool Pool


ป กพ นในบอร ด บ านพ กตากอากาศพ ทยา


บ านตากอากาศพ ทยาว างให เช ารายว นนาจอมเท ยนพ ลว ลล า 3 ห องนอน บ านพ กส วนต วสไตล ร สอร ทพร อมสระว ายน ำ 3 ห องนอน 3 ห องน ำ พ กได ถ ง 6 ท า ห องนอน ห องน ำ


บ านเด ยว 3 ห องนอน 2 ห องน ำ 1 ห องคร ว 1 ห องร บแขก 1 ท จอดรถ เน อท 62 ห องร บแขก ห องนอน ห องคร ว


ป กพ นในบอร ด บ ายพ ทยา


ร สอร ทส วนต วพ ทยาบางเสร พร อมสระว ายน ำบ ราร นสว ทร สอร ท 6 ห องนอน ท พ กส วนต วสไตล ร สอร ทส ดหร พ ทยาบางเสร ว างให เช ารายว น 6 บาร บ ค ว ร สอร ท ห องนอน


H009475 บ านสำหร บเช าท หม บ านบ านสวยไม งาม พ ทยาตะว นออก


บ านเช ารายว นพ ทยาบางเสร พร อมสระว ายน ำส วนต วธรรมชาต P2ไลม าพ ลว ลล า 3 ห องนอน ให เช าบ านพ กตากอากาศหร พ ทยาบางเสร ห องออกกำล งกาย สระว ายน ำ อ างอาบน ำ


บ านพร อมสระว ายน ำพ ทยาบางเสร ให เช ารายว นบ านเด นร มหาด 3 ห องนอน พ ลว ลล าส ดหร พ ทยาบางเสร ให เช ารายว น 3 ห องนอน 3 ห องน ำ พ กได ถ ง 6 คน สระว า ห องนอน


ขายบ านเด ยวแหลมฉบ ง บางละม ง ชลบ ร สวย ผ าม าน


2 Bedroom Villa With Private Pool In Pattaya Pool Villa With Private Pool Pool Houses


ให เช าบ านพ กตากอากาศพ ทยานาจอมเท ยนรายว นพร อมสระว ายน ำส วนต วว ลล าล บ อฟ 3 ห องนอน พ ลว ลล าพ ทยาใกล หาดนาจอมเท ยนว างให เช า ห องน งเล น ห องนอน ห องน ำ


ความส ขในว นพ กผ อนของใครหลายๆ คน ความส ขท ค ณเล อกได เม อมา เท ยวพ ทยา และพ กท บ านพ กตากอากาศหร สไตล ไทย พร อมส งอำนวยความสะดวกส วนกลางท ห


บ านตากอากาศหร พ ทยาห วยใหญ ให เช ารายว นบ านบาล น า 3 ห องนอน พ ลว ลล าส ดหร ในทำเลท เง ยบสงบของห วยใหญ 3 ห องนอน 2 ห องน ำ พ กไ ห องนอน เคร องซ กผ า ฟร


H009292 House For Sale In Patta Village


บ านพร อมสระว ายน ำเขาพระตำหน กว างให เช ารายว นแองเจ ลว ลล า 5 ห องนอน พ ลว ลล าส ดหร ใกล ทะเล 600 เมตรเขาพระตำหน ก 5 ห องนอน 7 ห องน ำ พ กได ถ ง 10 ห องนอน


พ ลว ลล าพ ทยาจอมเท ยนให เช ารายว นว ลล าเอล เซ ย A01 3 ห องนอน บ านว าง ให เช ารายว นพ ทยาจอมเท ยนหร พร อมสระว ายน ำส วนต ว 3 ห องนอน 3 ห องนอน เคร องซ กผ า