วิธี ดับ กลิ่น เหม็น ใน บ้าน

วธการคอ เพยงเทนำสมสายชไวตาม มมตางๆของบาน รอสกพก กลนกจะคอยๆจางไปคะ เนองจากนำสมสายชมคณสมบตพเศษอกขอคอชวยขจดกลนไดดและ. วธนงายสด ๆ เพยงแคเตมนำเปลาลงในถง แลวตงไวรอบ ๆ หอง นำเปลากจะชวยดดกลนใหหายไปได เพยงแตวธนอาจจะไมไดผลดเทาวธอน แตถา.


ขอขอบค ณท านเจ าของผลงานภาพและข อม ลท ทำมาเผยแพร ให ความร ด วยค ะ เคล ดล บการด แลส ขภาพ ส ขภาพ ลดน ำหน ก

มคณสมบตในการกำจดกลน สามารถดดซบสารพษ ดดกลนไดเปนอยางด นำถานมาวางไวกลางหอง กลนสจะคอยๆ จางลง หรอหายจนหมด.

วิธี ดับ กลิ่น เหม็น ใน บ้าน. 1เปดหนาตางใหอากาศภายนอกเขามา วธทงายทสดคอการเปดหนาตางใหอากาศภายนอกหมนเวยน กลนเหมนภายในบานจะดดออกไปภายนอก จากนนเปดพดลมชวยดดกลนเหมน. นอกจากเบกกงโซดาจะมคณสมบตในการขดพนผวสงของในบานไดสะอาดเอยมแลว ยงชวยดดกลนเหมนและความชนใหจางหายไปไดอกดวย โดยการเทเบกกงโซดา ¼ ถวยตวง ลงใน. บอกลากลนไมพงประสงค พรอมกอากาศทดชวนนาอยใหบานของคณดวยวธกำจดกลนอบในหองขนตอนงาย ๆ ทคณเองกทำได.

ถานไมสดำธรรมดาทเอาไวใชจดไฟปงหมกระทะนแหละคะ ทจะเปนตวชวยดบกลนในบาน เพราะในถานไมมคณสมบตชวยดดซบกลน แคนำถานไมไปวางไวตามมม. อกหนงวธดบกลนเหมนอบในตเยน กลนรองเทา ดวยกระดาษ. วธกำจดกลนเหมนภายในบาน เมอกลนใหมเขามาในบานของเรา กยากทจะไมสงเกต ยนดตอนรบกลนใหมๆ เชน คกกอบสดหรอพายแอปเปลโฮมเมด.

หลงจากนำเศษขยะในถงไปทงแลว อยาลมทำความสะอาดเพอปองกนกลนเหมน โดยลางดวยนำอนผสมกบนำสมสายช หรอถาหากถงขยะใครยงไมเตม แตดนสงกลนเหมนซะแลว. หากมกลนเหมนแรงมาก ๆ ใชสวนผสมเดยวกเอาไมอย วธนอาจะชวยได โดยหยดนำมนหอมระเหยกลนตาง ๆ เชน กลนยคาลปตส กลนมนต หรอกลนตนททร Tea Tree ประมาณ 3-4. เราสามารถเอานำสายชมาประยกตเปนสตรดบกลนไดหลากหลาย เชนเดยวกบสตรนเลยคะ โดยการนำนำสมสายชมาผสมกบนำรอน นำเดอด ใหเขากนด จากนนนำไปเทราดบรเวณ.

หากเกดกลนเหมนจากบหรลอยคละคลงอยภายในบาน ยอมเกดผลเสยตอสขภาพ ตองกำจดกลนนใหหมดไปโดยเรว โดยเปดประตหนาตางใหอากาศถายเทไดสะดวก เพอไลกลน. 3ทำความสะอาด วสดหรอพนทๆ ตดกบซากสตวทเสยชวต โดยอาจใชนำยาฟอกขาวผสมกบนำเชดทำความสะอาด. เคยวกานอบเชย เปลอกสม และกานพลในนำทตงบนเตา เอาสวนผสมออกเมอนำเรมเดอดและนำไปวางในหองทมกลนเหมนอบและปลอยใหเยนลง.


บ านไหนท ม ป ญหากล นห องน ำ โถฉ ท อในห องน ำกล นเหม น โดยเฉพาะบ านไหนท ม ล กชายเยอะๆ กล นป สสาวะในห องน ำน ไม ต องพ ดถ งก นเลย ล างก ท ๆ


ด บกล นเต า เหม นเปร ยว ร นแรง ให หอมสะอาด กำจ ดแบคท เร ย ด วยผลไม เห นผลท นท L สรรหามาทำ Youtube


ว ธ การกำจ ดกล นเหม นในต เย นด วย นำกากกาแฟ ใสไปในต เย น และสามารถด ว ธ อ นได ท Http Www Infinitydesign In Th Category Home Care 0


รวมว ธ ส ดป ง ช วยกำจ ดกล นเหม นจากซ งก ในห องคร ว


9 เคล ดล บกำจ ดกล นเหม นในบ าน Infographic


ว ธ ด บกล นเหม นในบ อเล ยงจ งหร ด


เส อในต เส อผ าเหม นอ พ กล นล กเหม น ล กเหม นม นเหม นจร งๆนะ จะแก ใขอย างไร มาด ก นคร บ Whitesocial การด แลส ขภาพ ความร เคล ดล บในช ว ตประจำว น


บ านสวนผ ก อย แบบง าย ๆ ในพ นท 30 ตารางเมตร บ านไอเด ย เว บไซต เพ อ บ านค ณ ออกแบบบ าน ตะไคร แปลนบ าน


ป กพ นในบอร ด การด แลส ขภาพ


15 ว ธ แก เท าเหม น Car Care Index Care


พรมเหม นอ บต องกำจ ด ว ธ การแก ไขให เป ดหน าต างระบายอากาศให ท วบ าน จากน นนำเบกก งโซดามาโรยบนพรมแล วปล อยท งไว 1 ช วโมง จากน นใช เคร องด การตกแต งบ าน


Infographic เคล ดล บการด แลส ขภาพ ส ขภาพ การร กษาด วยว ธ ธรรมชาต


มดเยอะกวนใจ แต ไม อยากฆ า แอดม นขอแนะนำ ว ธ ไล มดและแมลง แบบธรรมชาต ลอง ใช ด นะคร บ การร กษาด วยว ธ ธรรมชาต การบำบ ดแบบธรรมชาต ผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ


Homedeedeeforyou 9 เคล ดล บกำจ ดกล นเหม นในบ าน Infographic Map Map Screenshot


ถอดรองเท าท แทบล มท งย น กล นอ บ เหม นในรองเท า พ น องประสบป ญหาน อย ไหม ว นน แอดม น ม ว ธ แก ป ญหา กล ส ขภาพ ฟ ตเนส ส ขภาพ คำคมค ดบวก


กล นต วบางท ก แรง กว าท ค ดกล นต ดเส อ ผ าซ กแล วไม หาย แอดม นนำ ว ธ กำจ ด กล นต ว ต ดเส อผ า มาฝาก ลอ เคล ดล บการด แลส ขภาพ ความร การด แลส ขภาพ


7 ไอเด ยให ห องน าหอมสดช น ลดกล นอ บ ก าจ ดกล นไม พ งประสงค My Home


ห องเหม น อ บ จนต องหอบท นอน มานอนหน าห อง จะแก ป ญหาอย างไร ว นน แอดม น ม 6 ว ธ แก ห องอ บ กำ ผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ เคล ดล บการด แลส ขภาพ ส ขภาพ


แชร เลย ว ธ แก ปากเหม น ปวดฟ น ด บกล นปากง ายเห นผลช วร ส ตรธรรมชาต แม ก อยพาทำ Youtube ส ขภาพ กายบร หาร ส ขภาพ ฟ ตเนส