สร้าง บ้าน เอง ราคา ประหยัด

พนทใชสอย 60 ตรมคำนวณราคาสรางบานได 60 x 11800 708000 บาท. 2020 – สวสดเพอนๆชาว รง ทกทาน กลบพบกนเปนประจำทกวน.


สร างบ านในฝ น หล ง น อยๆ ให เป นจร ง ในงบประหย ด 300 000 บาท บ าน บ านใหม บ านโมเด ร น

26 แบบบานหลงเลก มหองนำในตว ใชงบเพยง 6 หมนบาท.

สร้าง บ้าน เอง ราคา ประหยัด. สรางบานเองงบนอย ใชเวลาไมนาน รวมทงหมดจบท 180000 บาทเทานน สถาปตยกรรมบาน แบบสวนสมยใหม แบบชานบาน. 25 แบบบานโมเดรนลอฟท งบไมเกน 1 แสน. ราคานเปนราคาโดยประมาณของการจางชางปลกเอง แตหากมผรบเหมาอาจตองเพมไปอกประมาณ 100000-200000 บาท เพราะมคาดำเนนการ ถาเปนไปไดควร.

สไตลโมเดรนลอฟตสวย ๆ ดวยงบเพยง 2 แสนนด ๆ บานโมเดรน ออกแบบบาน ผงบาน. มาดกน 30 แบบบาน สวยงามในแบบประหยด ราคาไมถง 5 แสน โดย POSTSOD. แบบบานชนเดยว ราคาประหยด งบหลกแสน สำหรบคนทกำลงมองหาแรงบนดาลใจในการสรางบานชนเดยวสวย ๆ ราคาไมเกนลาน.

บานหลงนอยแนวโมเดรน พนทใชสอยกะทดรด ตอบโจทยการพกผอนทเปนสวนตว กอสรางในงบเพยง 150000 บาท. 2018 – โดยบานหลงนเปนของคณ Woody Watcharawut ซงเจาของบานออกแบบเองและคมงาน. การทำรวบานราคาประหยดมอย 2 ปจจยคอ การเลอกใชวสดทหาไดงายและการใชวสดทแขงแรงทนทานไดมาตรฐาน.

27 ไอเดยบานสวนหลงเลก งบไมเกน 8 หมนบาท. รวม 38 ไอเดย บานสวยๆ แบบบานสไตลโมเดรน สรางดวยงบ 2-6 แสนบาท ทงนแลวแตวสดในการกอสรางหรอคาแรง ขนาดของบาน ราคานเปนราคาเฉพาะ. วนนม 4 แบบบานสองชน พนทนอย ราคาประหยด แบบบานสองชนสวย ๆ สำหรบคนทอยากมบานใหครอบครว ตามไปชมพรอม ๆ กนเลยคะ แมมพนทจำกด แตกสรางความสขใหครอบครว.

ไอเดยสรางบานเลกนารก 1 หองนอน 1 หองนำ งบกอสราง 150000 บาท โดย Thailetgo. 7 รววสรางสระวายนำราคาประหยดในบานดวย เทคนคเจง ๆ เอาไวแชนำเยน ๆ คลายรอนในชวงอากาศอบอาว มาดรววสรางสระวายนำราคาประหยด มงบไมมากกทำได. บานชนเดยวสวยๆ เปนบานสวนนามอง นาอย ทเจาของเขยนแบบเอง ซอของเอง จางแรงงานรายวนเอง คมกอสรางเอง จบในงบ 4.

24 แบบบานชนเดยว งบไมเกน 7 หมนบาท. พนทใชสอย 120 ตรมคำนวณราคาสรางบานได 120 x 13400 1344000 บาท. รวบานราคาถก ประหยดซงบางแบบนนสามารถทำเองไดเลยเพยงแคใชวสดทเหลอใชในบานกสามารถสราง รวบานราคาประหยด ไดเอง ในการสรางบานนนสงทหลายคนลมคำนง.

2 บานไม สองชน ราคา ตำ 8800 กลาง 11200 สง 12900 บาทตรม. ไอเดยสรางบานสวนขนาดเลก 2 หองนอน 2 หองนำ งบกอสราง 180000 บาท.


สร างบ านเองใช เวลาสองป สร างได จร ง บ านช นเด ยว 1 ห องนอน 1 ห องน ำ ราคาสองแสน Lไอเด ยบ าน Youtube ร ปแบบบ าน ฟาร มเฮาส สม ยใหม แบบบ านภายนอก


ป กพ นในบอร ด สไตล ลอฟต


แบบบ านราคาไม เก น 4 แสน สร างบ าน ราคา 4 แสน บ านราคาไม เก น 4 แสน บ านราคา ถ ก สร างบ านเองราคาถ ก บ านสไตล ค นทร แบบชานบ าน บ านหล งเล ก


แบบบ านโมเด ร นลอฟท แบบเร ยบง าย พ นท ใช สอย ประมาณ 50 ตร ม หน าบ านกว าง 7 5 เมตร ล ก 10 5 เมตร รวมเฉล ยง ส วนควา บ านสไตล ร วมสม ย แบบบ านโมเด ร น บ าน


บ านน อคดาวน ขนาด 5×5 5 เมตร 2 นอน 1 โถง โครงสร างเหล กก ลวาไนซ ท งระบบ ว สด ค ณภาพ ราคา 280 000 บาท ราคาเบ ดเสร จ บ แบบสวนสม ยใหม บ านในฝ น สถาป ตยกรรมบ าน


แบบบ านช นเด ยวราคาประหย ด งบสร างราคา 410 000 บ านหล งเล ก กระท อมน อย ร ปแบบบ าน


สร างบ านเองงบน อย ใช เวลาไม นาน รวมท งหมดจบท 180 000 บาทเท าน น สถาป ตยกรรมบ าน แบบสวนสม ยใหม แบบชานบ าน


บ านสวนหล งน อย ก บงบประมาณก อสร างประหย ด เพ ยง 50 000 บาทเท าน น ร ปแบบ บ าน สถาป ตยกรรมบ าน บ านในฝ น


ไอเด ยสร างบ านงบประหย ด ขนาด 1 ห องนอน 1 ห องน ำ งบประมาณ 350 000 บาท Doidea ด ไอเด ยบ าน ออกแบบบ าน แบบชานบ าน ร ปแบบบ าน


สร างบ านราคาประหย ด สไตล โมเด ร นลอฟต สวย ๆ ด วยงบเพ ยง 2 แสนน ด ๆ บ านโมเด ร น ออกแบบบ าน ผ งบ าน


สร างบ านราคาถ ก 200000กว าบาท ราคาไม ถ งสามแสนก ได บ านสวยๆแล ว Youtube ในป 2021 ร ปแบบบ าน


ไอเด ย บ านสวยหล งน อย งบประหย ดเพ ยง 158 000 บาท Thai Let S Go ร ปแบบ บ าน แบบบ านภายนอก การออกแบบบ านหล งเล ก


เอาใจคนงบน อย 40 แบบ บ านพอเพ ยงบ านหล งน อยๆราคาประหย ด ร บสร างบ าน ร ปแบบบ าน สถาป ตยกรรมบ าน บ านจากต คอนเทนเนอร


ร ว ว สร างบ านช นเด ยวราคาประหย ด งบปล กสร าง 300 000บาท ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน บ านโมเด ร น


ไอเด ยการออกแบบบ านช นเด ยว ใช งบแค 100 000 บาท เท าน น Home Idea Youtube แปลนบ านขนาดเล ก วอลเปเปอร โทรศ พท


ไอเด ย บ านสวยหล งน อย งบประหย ดเพ ยง 158 000 บาท Thai Let S Go แบบบ านภายนอก ภายนอกบ าน บ านโมเด ร น


บ าน บ านช นเด ยว บ านหล งเล ก แบบบ าน แบบบ านราคาถ ก ร บสร างบ าน ร บเหมา ก อสร าง ภายนอกบ าน ส บ านภายนอก กระท อม


สร างบ านน อย งบ1แสนบาท ความส ขกายสบายใจ ไอเด ยบ าน Youtube ผ งบ าน สถาป ตยกรรมแบบย งย น ร ปแบบบ าน


บ านโมเด ร นงบน อย 1 ห องนอน 1 ห องน ำ งบก อสร าง 87 000 บาท Thai Let S Go บ านหล งเล ก ร ปแบบบ าน การออกแบบบ านหล งเล ก