บ้าน พระ พิทักษ์ ชิน ประชา

พระพทกษชนประชาตนมาเสยง ถอกำเนดทเกาะภเกต ในป พศ. 1 st Sino-Portuguess Style house Phuket since 1903 108 years.


เหร ยญทองแดงรมดำ ร นฉลองสมณศ กด พระคร ก นตส ลว ฒน บ ญม ก นตส โล หล ง เจ าพ อข นด าน ว ดดง นครนายก Pn01146

Gefällt 2413 Mal 6 Personen sprechen darüber 6385 waren hier.

บ้าน พระ พิทักษ์ ชิน ประชา. Blue Elephant บานพระพทกษชนประชา ภเกต. บานพระพทกษชนประชา ภเกต Phuket. บานชนประชา สรางขนในป พศ2446 โดยพระพทกษชนประชา เปนบาน ชโน-โปรตกส หลงแรกของจงหวดภเกต มอายรอยกวาป เฟอรนเจอรสวนใหญเปนมรดกจากเมองจนคะ ปจจบน.

2396 likes 9 talking about this 6373 were here. 22 Besucher haben bei บานพระพทกษชนประชา eingecheckt. 2446 คศ1903หรอในปลายรชสมยรชกาลท 5 โดยพระพทกษชนประชา ตนมาเสยง บดาของทานคอ หลวงบำรงจนประเทศ ตนเนยวย ทานถอกำเนดในประเทศ.

Videos you watch may be added to the TVs watch. 1 st Sino-Portuguess Style house Phuket since 1903 108 years. องมอเหลาแหงแรกๆ ของภเกต สรางโดยพระพทกษชนประชา ตนตระกลตณฑวณช ปจจบนเปดเปนพพธภณฑใหเยยมชมตวบานชน 1 และของเกาทเกบรกษาไว ขนาด.

ทมาทไปของคฤหาสนหลงน ถกสรางขนโดยพระพทกษชนประชา ตณฑวณช ตอนทเขามอายเพยง 20 ปเทานน เฟอรนเจอรภายในบานนำเขามาจากตางประเทศ เนองจากกจการคา. สำหรบ บานชนประชา นนเปนบานเกาในสไตส คฤหาสน หรอ องมอหลาว ตามสถาปตยกรรมเเบบชโนโปรตกส ทสวยสดงดงามอยางมาก โดยบานหลงนเปนของ พระพทกษชนประชา ซง. บานชนประชา สรางขนชวงปลายรชสมยรชกาลท 5 โดยพระพทกษชนประชา ตนมาเสยง ไดสรางบานหลงนตามแบบชโน-โปรตกส เปนหลงแรกของจงหวดภเกต หรอทเรยกวา องม.

If playback doesnt begin shortly try restarting your device. ลกษณะสถาปตยกรรมของบานพระพทกษชนประชาเปนแบบนโอคลาสสก Neo-classic มหลงคาทรงปนหยาและมงดวยกระเบองดนเผา ลกษณะภายนอกทโดดเดนคอมขรปเหลยมตรงกงกลางอาคารและ. 2426 เมออายราว 20 ป ทานไดสรางบานชนประชาตามแบบชโน-โปรตกส หรอเรยกวา องมอเหลา เพอสำหรบใชเปน.

1 st Sino-Portuguess Style house Phuket since 1903 108 years. บานพระพทกษชนประชา มาเสยง ตณฑวณช ตงอยบานเลขท ๙๘ ถนนกระบ อำเภอเมอง จงหวดภเกต ไดกอสรางเมอวนท ๑ มกราคม พศ.


บ านพระอร ามสาครเขตร ภ เก ต บ านไทย มรดกทางว ฒนธรรม บ านในฝ น ออกแบบบ าน ภาพวาด


หม ทำจากงาแกะ หลวงพ อเป น ว ดบางพระ จ ตรกรรม


Pin On Phuket


ร ปหล อหลวงพ อเด ม ว ดหนองโพ ออกว ดบ านกล วย ลพบ ร พ ศ 2493 เป นว ตถ มงคลย คปลายท ท นหลวงพ อเด มเสก ภาพหายาก


พล สคอนโด หาดใหญ 30 เมตร เป ดรอบพร เซล 5 สค น Http Www Thaimediapr Com E0 B8 9e E0 B8 A5 E0 B8 B1 E0 B8 Aa E0 B8 84 E0 B8 Ad E0 B8 99 E0 สระว ายน ำ ถนน


พระกร ว ดท ายตลาด พ มพ ป าเลไลย บ าน ไลน


Baan Chinpracha บ านเก า บ านในฝ น บ าน


Travel Guide Review บ านพระพ ท กษ ช นประชา ภ เก ต Sino Portuguess Style House


หลวงพ อเอ ย


พระสมเด จอ ณาโลมทรงจ ตรลดา อ ณาโลม19 สมเด จอ ณาโลม19 อ ณาโลมไหมฟ า คราบกร ไหมฟ า Amulet7 แอมม วเล ทเซ เว น Pn00160 กร งเทพมหานคร