ประตู บ้าน สแกน นิ้ว

สะดวกยงขนกบการเปดประตไดเพยงแคนวสมผส ทงแบบกดรหสและสแกนนว เปลยนชวตใหดจตอล ตด Digital Door Lock จาก Lockhome. รปแบบการเปดประตบานของคณกจะมผลกบรปแบบของตวเครอง ดจตอลสมารทลอคดวยเชนกน ดงนนกอนทจะซอควรสอบถามเจาหนาท และตรวจเชควาตวดจตอลสมารทลอคนน.


2017 05 16 Andre E Vanessa Imagem 6 Sem Logo Fachadaideias Fachadas De Casas Modernas Casas Modernas Entrada De Casas Modernas

Digital door lock กลอนประตดจตอล รน CS2 บลทธ สแกนนว รหส การด กญแจ บานสวง บานเลอน ประต อลมเนยม ขอบเฟรมกวางประมาณ 7 ซม ตดได ระบบลอค ประตดจตอล กลอน ดจตอล รบประกนคณภาพ.

ประตู บ้าน สแกน นิ้ว. เหมาะกบประตบานไม บาน UPVC บาน PVC บานประตปดผวลามเนต Formic. ลกบดประตดจตอล Digital Door Lock สแกนลายนวมอกดรหส ตดตงงาย แทนลกบดแบบเดมไดทนท แขงแรง ทนทาน Shopee Thailand. เครองสแกนลายนวมอ Finger scan เครองสแกนนว ควบคมประต เปดปดประต เครองสแกนใบหนา เครองสแกนหนา เครองทาบบตร Fingerprint เครองสแกน.

แสกน QRcode ดานลาง เพอคยไลนกบเรา หรอ โทร. Shopee เครองใชในบาน อปกรณรกษาความปลอดภย กญแจและอปกรณลอก. Number 1 Digital Door Lock อนดบ 1 กลอนประตดจตอล รบประกนยาวนาน 2 ปเตม.

1เครองสแกนลายนวมอ 2สแกนลายนวมอ ควบคมประต 3กลองวงจรปด CCTV Full HD 4เครองบนทก DVR Full HD 5เครองสแกนใบหนา 6ไมกนรถยนต 7คยการด Keycard 8เครองกนทางเดน Gate 9นาฬกายามGuard Tour. กลอนประตดจตอล สำหรบประตบานเลอน สแกนนวได Motion Fingerprint ประตหนาบาน ทาวนโฮมโมเดรนกเรมจะเปลยนเปนใชประตกระจกบานเลอน ใหความรสกท. แนะนำ digital door lock กลอนประตดจตอล แบบไหนด ยหอไหนด สแกนลายนว ใส password.

0814760847 ใหบรการเฉพาะในเกาะสมยเทานนเครองสแกนนว ประตอตโนมตบรการตดตง เครองสแกน. เครองกนสามขาสแตนเลสตวใหญไฟฟารองรบ เครองทาบบตร หรอ สแกนนว เหมาะสำหรบหนวยงานทมพนททางยาวแตสามารถบบใหคนเดนผานไดชองเดยว ดงภาพและสามารถสแกน. เครองสแกนใบหนาหนาจอสขนาด 28 นว ดงขอมลผาน RS232485 TCPIP USB-host WiFi เครองสแกนใบหนารองรบ 1000 ใบหนา.

เครองสแกนลายนวมอรน D2 เพอลงเวลาทำงาน ออกแบบมาเพอทำใหผใชสามารถใชงานไดงายและสะดวกทสด จอส TFT ขนาด 28 นว. รหส กญแจ สแกนนว – 3 in 1 ครบ คม – Master Code – บนทก ได 40 นวผใชงาน 30 รหส ราคาปรกต 6900 บาท. เครองสแกนลายนวมอฝามอรน P160 เหมาะสำหรบองคกรขนาดเลกกลางใหญ สแกนฝามอ สแกนนว หวอาน Silk ID เชอมตอดวยระบบ LandUSB Wifi Optional รองรบ600 ฝามอ 3000 ลา.

เครองสแกนลายนวมอ และควบคม เปด – ปด ประต cm 702 s – รองรบลายนวมอได 1500 ลายนวมอ – เกบบนทกรายการลงเวลาได 50000 รายการ. บรการตดตง เครองสแกนนว พรอมประตอตโนมต สามารถสแกนนว แลวประตเปดไดทนท ตดตงโดยการเจาะผาน Lock ของประต พรอมเชอมสายสญญาณ และวางระบบภายใน ใชไดทง. Chooze รน sl-gl2 สทอง 4 ระบบ สแกนนว รหส การด รโมท มหนาจอในตว 10900 บาท 8900 บาท.

เราขอแนะนำเทคโนโลยชนเอกดานความปลอดภย idenmatic idh-811 กลอนประตดจตอล นำเสนอใหเหนประตสวถชวตททนสมย หรหราและ.


ป กพ นในบอร ด Stuff To Buy


ป กพ นโดย ต อบ ญ ใน เคร องสแกนลายน วม อ Cmi689


เคร องก นสามขา ประต หม นสามขา ประต สามขาใช ก บ Access Control เคร องส


ของด Hip Ci805u เคร องสแกนลายน วม อ อ านบ ตรเพ อบ นท กเวลาและควบค มประต พร อมช ดอ ปกรณ ควบค มประต แถมฟร บ ตร Proximitycard 10 ใบ ม ลค า 5 การ ด พวงก ญแจ


ป กพ นโดย Supoht Suwansoot ใน Stuff To Buy ใบหน า


ประต บานเล อนอ ตโนม ต Hpk สาธ ตการ เป ด ป ด ประต ด วยการทำงาน 2 ระบบ


เคร องสแกนลายน วม อ ควบค มการ เป ด ป ดประต Zk F7


Access Control System Diagram


ประต เล อนอ ตโนม ต ผลงาน 11 ป Pb Autodoor


Digital Door Lock กลอนประต ด จ ตอล Milre Mi 6000ys Main Lock รห ส บ ตร ก ญแจ ก ญแจ


Digital Door Lock กลอนประต ด จ ตอล Milre Mi 6000ys Main Lock รห ส บ ตร ก ญแจ ก ญแจ


เคร องสแกนลายน วม อ สแกนใบหน า บทความ บร ษ ท ซ ซ เอส ฟ วเจอร ซ สเต ม จำก ด 02 525 4177 80 การต ดต งระบบควบค มการเป ด ป ดประต ด วยเคร อง สแกนลายน วม อ


ต ดต งประต สแกนน วม อ ส ญยานก นโขมย เขต ลาดพร าว รามอ นทรา นวม น 08704


ประต บานเปล อยพร อมช ดออโต Pb Autodoor


สาธ ตส นค าเคร องสแกนลายน วม อร น C806


Smart Anti Theft Fingerprint Keyless Padlock Black In 2021 Fingerprint Lock Fingerprint Keyless Locks


ระบบ Face Scan และ Access Control เป นระบบท ควบค มประต เข า ออก ทางประต ต างๆ โดยใช การสแกนใบหน า สามารถบ นท กเวลาการทำงาน และ เข า ออก ของพน กงานได


ป กพ นโดย Supoht Suwansoot ใน Stuff To Buy ร านค า หอพ ก สำน กงาน


ป กพ นโดย Supoht Suwansoot ใน Stuff To Buy