บานทรงโมเดรนทรอปคอล 3 หองนอน งบกอสราง 750000 บาท. ไปดวย 3 นอน 4 หองนำ 1 หองพระ 1 หองซกรด ทจอดรถ 2. ป กพ นโดย […]

แบบบ านฟร งบน อย 3 แสนบาท ส ขกายสบายกระเป า บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ […]

ชอโครงการ หมบาน แพรมาพร ลำลกกา คลอง 7 ถนนเมน กได 100. 6690000 บาทรายละเอยดยอ 2 ชน ขยายตวบานกวาง 4 หองนอน จอดรถได 2 คน ใกลโรงเรยนสารสาทวเทศประชาอทศ. […]

Omeprazole ซงขายในยหอตาง ๆ เชน Prilosec และ Losec เปนยารกษาโรคกรดไหลยอน โรคแผลเปอยเพปตกแผลในกระเพาะอาหาร peptic ulcer disease และภาวะกรดในกระเพาะอาหารมากเกนไป Zollinger-Ellison syndrome. Miracid ตวยา Omeprazole โอเมพราโซล Omeprazole […]

ยาเออรกอต ถอเปนยาโบราณทมการใชกนในประเทศไทยไมตำกวา 30-40 ปแลว ใชแกปวดเฉยบพลนสำหรบผปวยโรคไมเกรน และตามขอบงชของตวยา. ยาจากสมนไพรทกชนดในโลก เปนยามาจากธรมชาต สารสำคญ หรอ ตวยา ทไดมาจากธรรมชาต จะไมเหมอนสารเคม จะมความคงตว และ ตวยาอยครบถวน. Domperidone ยาร กษาอาการคล นไส […]

เรยกยอๆ วากลมยาเออาบ ARB ซงยอมาจาก angiotensin receptor blocker ไดแก ยาลอซารแทน losartan ยาเออบซารแทน irbesartan ยาวาลซารแทน valsartan ยาแคนดซารแทน candesartan เปนตน ผลของการขดขวางไมใหแอนจโอแทน. ไซบทรามน ในยาลดความอวน […]

ตวอยางยารกษารดสดวงทวารแบบรบประทานไดแก ดาฟลอน Daflon เรพารล ดราจส Reparil – Dragees แตมขอควรระวงในการใชยาสำหรบผแพสวนประกอบในยา. โรครดสดวงทวาร Hemorrhoid คอ. สม นไพรร กษาร ดส ดวงทวาร ยาแก ร ดส […]

  • 1
  • 2