บานทรงญปนนนจะนยมมงหลงคาดวยกระเบองดนเผาลอนสดำ มลวดลายทตวเรม ตดกบรางนำฝน ทสวยงาม ญปนกเปนประเทศทมฝนตกชก ดงนนหลงคาจงถกออกแบบมาให. โดยทวไปแลวบานทรงญปนนนจะนยมมงหลงคาดวยกระเบองสดำ แตปจจบนกนยมเปลยนเปนสนำเงนหรอสนำตาล ตามแตยคสมย หรออาจจะเปลยนวสดมงหลงคาเปนแบบ. แบบบ านช นเด ยว หล งเล กๆ เร ยบง ายสไตล […]

54 ไอเดยบานสไตลญปน พรอมองคประกอบแตงบานสไตลมนมอลสดเรยบงาย. วนน ในบาน จะขอมาเอาใจคนทชนชอบการออกแบบและการตกแตงบานสไตลญปน โดยการรวบรวม 60 ไอเดย แบบ. Jahkeng On Instagram Proof Cafe คาเฟ เล กๆน าร ก […]

บานญปนสมยกอน นน หองแตละหองจะไมไดถกแบงการใชงานไวชดเจน นนเพราะ แตละหองอาจเปนพนทโลงๆ และขาวของจะสามารถยายไปมาได อยาง เตยงแบบ futon ผานวม. แบบบานญปนหลงเลกทมองภายนอกเหมอนบานชนเดยว แตความจรงคอบานสองชน โดยทมสถาปนก Mocha Architects โดยชนลางของบานมหองนำ และบนไดทเชอมไปยงหองนงเลน. ป กพ นในบอร […]

ละคร สะทอนถงวฒนธรรมและ คานยม ของสงคมนน จรงหรอไม. Eva drops – วธใช – ราคา – pantip – ประเทศไทย – รานขายยา – ซอไดทไหน – […]

คนดวยคำวา free fonts หรอ ฟอนตฟร เลย แลวคลก download ฟอนตทคณชอบ เดยวนเวบโหลดฟอนตมเปนรอยๆ แตเราแนะนำให. ทานสามารถดาวนโหลด ฟอนตไทยสารบญ 9 ฟรไดทลงคดานลางน TH Sarabun IT9zip อบโหลดวนท. Vector […]

SUBAKO Organic Shampooเปนยาสระผมปราศจากซลโคนทมสวนผสมจากธรรมชาตมากกวา98 จดเดนคอใชนำผงจากญปน และตวยาสระผมเองกใหความรสกเหมอน. ใครชนชอบแชมพทำความสะอาดผมของญปนแลว กไปหามาลองใชตาม รววแชมพ. แชมพ และคร มนวดสม นไพร ลดผมเส ย ชะรอผมขาว ขจ ดร งแค ผมหนาน ม […]