นายดสต กลาววา คาบรการสาธารณสขสำหรบผสงอายทมภาวะพงพง จดขนเพอใหผสงอายทมภาวะพงพง กลมตดบานตดเตยง ไดรบบรการดานสาธารณสขตามชดสทธ. การดแลผสงอายตดบานตดเตยงแบงกวางๆ เปน 4 ระดบ คอ 1 การดแลรกษาในโรงพยาบาล Hospital Care 2 การดแลในสถานดแล ผสงอายตดบานตดเตยง Institutional care […]

งดงามมาก แบบบ านช นเด ยว สไตล คอนเทมโพราร หล งใหญ งบก อสร าง 1 2 ล านบาท Doidea ด ไอเด ยบ […]

ท กพ นท ของบ านเน นความโปร ง สบาย ด วยไม ระแนงเป นซ ๆ ช องลม บ านในฝ น แบบสวนสม ยใหม […]

ตดทะเลปราณบร ววทะเล180 องศา หนาบานเดนขามถนนถงทะเล. ตดเนตบานวนนตรวจสอบพนทตดตงพรอมสมครไดทนท ตดตงเรวสดภายใน 24 ชวโมง. แต งบ านด วย 5 วอลเปเปอร ภาพว วต ดผน ง ยอดน ยม […]