ทงหลง ออกแบบเขยนแบบ ควบคม. สำหรบการตอเตมน สถาปนกใชกระจกเปนสวนใหญเพอใหพนทตอเตมนดไมอดอดมสเปซทโปรงมองออกไปเหนววนอกบานได ดงนนประตกระจกเเบบบานเลอนจงเหมาะมาก. คำนวนหล งคา เมท ลช ท หล งคาเหล ก ต อเต มข างบ าน ใช […]

ตอเตมหลงคาหนาบาน ขนาดพนท 5×6 เมตร. หนาแรก ไอเดยแนะนำ 48 ไอเดย การตอเตมครวหลงบาน ใหสวยงามและนาใชงาน. ร ว วการสร างบ านช นเด ยว สไตล โมเด ร […]

เปลยนหองบานไมอาย 30 ป ใหนาอย ดมชวตชวา. สวสดครบกลบมาพบกบเพจเราอกครง วนนทางเพจเรามไอเดย ตอ. ส ดคลาสส ก บ านไม เก ายกพ นทรงโมเด ร น หล งคาเพ […]

ดำเนนธรกจทางดานจดจำหนาย รถโดยสาร โดยดำเนนการตอประกอบ จำหนายรถโดยสาร รถเอกซเรยเคลอนท รถบานเคลอนท รถ. รถบานเคลอนท 20 ฟต นอน 2-3 คน ราคา ขายแลวคะ คนนหองนำแยกสวน สถาพดมาก – ตเยน 3 […]