บานเชาตกแถว อยในซอยโรงพยาบาลตา อเมอง จพษณโลก สนใจตดตอ นดดบาน 084-4956969 ราคาเรมตน 3000 บาทเดอน บานเปนหลงตดกน3หลง แตละหลง. ประกาศขายบานหลดจำนองใน ในเมอง เมองพษณโลก พษณโลก ขายถก. อาคารพาณ ชย สวยๆ […]

10 แบบบาน ชนเดยว ราคาไมเกน 1 ลานบาท. หนาดน หกลอใหญ ขนาด 7-8 คว ราคา 4xxx บาท ตอคน. บ านด นด วยงบ 46 […]