– โทรากส ยามาฮา บดาแหง Yamaha ชายผพลกประวตศาสตรเครองดนตรในญปน โทรากส ยามาฮา 山葉 寅楠 เกดในป 1851 พอของเขาเปนซามไรในแควนคช. Yamaha Kabushiki Kaisha เปนบรษทจากญปน สำนกงานใหญตงอยทจงหวดชซโอะกะ ผลตสนคาหลายอยาง. A […]