ไปแลวครบ พอแมรบหามไปเมอครใหญๆ คอตอนทเคาลมจากเกาอพวกผมตกใจ พอสง รพไป มาเหนหนาคอม. ชอบกอยาลมกดตดตาม กดไลก Like Share Subscribe ใหดวยนะครบ Song. Pin On Meal อยากโดนชอนแกง แปลวาอะไร. อยากโดนช้อนแกงคือ. เพลงแรก […]