บานเดยว 1-2 ชน 2-4 หองนอน 2-5 หองนำ 2 ทจอดรถ บนถนนธนะรชต นยามใหมของบาน ใจกลางขนเขา ใกลแมคโคร สาขาปากชอง เรมตน 59 ลานบาท. 1 ไวท นอต […]

นอกจากพนทในบาน เหบหมดอาจอยตามนอกบานเชนกน คณสามารถหาวธกำจดเหบหมดบนพนดนดวยการตดหญาเพอใหแสงแดดสองถงพน และหมนกวาดใบไมเพอไมใหเปนแหลง. ใหใชปลอกคอกนเหบหมด สเปรย ยาหยดหลงคอ หรอนำยาราดกำจดเหบหมด เพอปองกนโรคและไมใหตดเหบหมดซำ เทานบานกปลอดเหบหมด ยงไงลองปรกษาคณหมอดวาผลตภณฑ. เช คราคา Bayer Bayticol 6 ไบต คอล ควบค มและกำจ […]

บ านโมเด ร นร มน ำ กลางข นเขาและเงาไม ใกล อ ทยานแห งชาต เอราว ณ บ านและสวน พ ชในร ม การปล […]

วนเสารท 6 มถนายน 2563. วนอาทตยท 7 มถนายน 2563. รถกระบะประหย ดน าม น 2020 ระยะทาง 7 ธนวาคม 2563 ฤกษดในการ. ฤกษ์ นํา […]

สวนลมนนลมประจำฤดของบานเราจะพดจากทศตะวนออกเฉยงเหนอซงจะพดพาลมหนาวจากจนมาในชวงหนาหนาว และ จากทศตะวนตกเฉยงใตทจะพดพาความชมชนจากทะเลมาในชวงฤด. ถาเราตองการจะใหบานนนเยนสบาย มกระแสลมไหลเวยนเขาบานอยตลอดเวลา จะตองเลอกบานหรออาคารในแนวหนทศเหนอหรอหนทศใตเปนหลก เพราะจะทำใหบานสามารถรบกบ. มาด 7 ว ธ แสนง ายยย สร างบ านให อน ร กษ พล […]

การทำความสะอาดประตรวสแตนเลสดวยตวเองอยางงายๆ กบอปกรณทอยในบาน ลองมาทำตามกนดวาประตรวสแตนเลสจะ. การทำความสะอาดบานนนเปนวธการดแลรกษาทอยอาศยทงายทสด แตผอยอาศยหลากหลายคนอาจละเลยและมกใหเหตผล. ต อเต มบ าน อาคารพาณ ชย ท บ ร อถอน ส งปล กสร าง ตรวจบ […]

เครองกรองนำใช เครองกรองนำใชในบาน เครองกรองนำบาดาล เครอง กรอง นำ ใช ราคา ถก. Mazuma EC-33 Extra Clean. หจก ไทยวอเตอร สโตร เคร องกรองน ำบาดาล ประปาถ […]