4 หองนอน 5 หองนำ ทจอดรถ 2 คน. แบบบานสองชน แตงผนงปนเปลอยผสมพนไมลามเนต บานสองชนสไตลโมเดรนลอฟท ขนาด 80 ตารางเมตร ราคาลานกวาบาท ไอเดย. แบบบ าน W 125 บ […]

รวอฐบลอค ไมเจาะเสาเขม ไมมกำแพงกนดน ใชฐานแผ สง 25 เมตร ตกคาวสดและคาแรง ทงหมด ตกราคาเมตรละ 5100 ราคานรวมฉาบแลวแตไมรวมทาส. รวกนนำทวมโครงสราง คสลกงสำเรจรปกออฐบลอกแตงรองอฐ 2 ดาน สง 200 ม. แบบบ […]

ดวย 3 หองนอน 3 หองนำ พนทใชสอยรวม 200 ตารางเมตร งบประมาณในการกอสราง 19 ลานบาทสถานทกอสราง ตยางสกกะโพ. บานสไตลโมเดรนทรปลกษณดทนสมย รกษาคอนเซปตการออกแบบความเปนโมเดรนไดอยางดเยยม โดยผอาศยสามารถใชประโยชนจากพนท. บ านสวยโมเด ร นช นคร […]

บานชนเดยวยกสงสองเมตรสไตลโมเดรน ขนาด 3 หองนอน 1 หองนำ 1 รบแขก. ทตจว ยกสง 1 เมตร ครบ แตบานขางหลง นาจะสก 15 เมตร มทเกบของใตถนดวย มองไปทแรกยกคดเลยวาสงไปไหม. บ […]

บานสไตลโมเดรนชนเดยว 2 หองนอน 2 หองนำ 1 หองครว พนท 80 ตารางเมตร. สวสดเพอนสมาชก ดไอเดยบาน และผชนชอบแบบบานสวยๆ หรอไอเดยสำหรบสรางบานของตวเองกนอย ฝากตดตามเพจและเวบของเราไวดวยนะ. แบบบ านหล งน ม พ […]

คอนโด Ideo Sathorn Wongwain Yai เพดานสง 44 เมตร เรม 4XX ฟรเฟอรครบเซต ฟรโอน ราคาดสดกลาการนต. เปดชมหองใหม Junior Penthouse เพดานสงถง 56 เมตร ใหความรสกเหมอนอยบาน. […]

บ านสไตล ลอฟท เพ งหมาแหงนใต ถ นส ง No 010 Sketchup By I Pakdee Youtube สถาป ตยกรรมบ าน ร ปแบบบ […]